Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij die het gewigt des doops beseffen, vreezen eer vermetelheid dan uitstel, en het geloof alleen verzekert de zaligheid."

Hoewel nu alhier het doopen van kinderen berispt wordt als eene voorbange en ongenjmde practijk, zoo is het, dunkt mij, zeer twijfelachtig, ja elfs onwaarsclnjnhjk, dat dit pasgeboren zuigelingen waren. Ik ben overtu.gd dat men met eensklaps met zuigelingen te doopen begonnen is. Eerst doopte men catechumen of katechesanten, en het was om voor hen .n te staan, dat zy na hunnen doop zich goed;gedragen zouden, dat het eerst borgen gevorderd werden, en die daarom ook later bij jonge kinderen toegela en werden. (Zie hiervan Mosheims Kerkelijke geschleden^Se eeuw 2de deel, cap. 4 | 13.) De vermelding van borgen oij den doop van ónderen door Tertulhaan, heeft velen doen besluiten, dat bij den doop van

S «TT t-Uf5 maar «kt «*«k uit zijne woorden dat h" hier van oudere kinderen spreekt. Hoe kon bv. bij onbewuste zuigelingen van een aanvertrouwen van aardsche goederen de rede zijn? AhookZ komen en onderwezen worden? Het blijkt ook uit zi ne woorden dat

„LTa r-1igT de8kinSU°Ps geen beteren grLd hadden v o hunne b odelwijs dan hunne broeders van dezen tijd. Zij pleitten oofc on de woorden des Heeren: "Verhindert hen niet tot mij t loten » lar Tertulhaan zag een groot onderscheid tusschen het komen tot den dZ

n het komen tot Jezus! Laat hen komen! zegt hij, en laat hen onderZ zen worden en leeren tot Wien zij komen moeten; en wanneer zij Cnritus kennen (als hunnen Zaligmaker) laat hen belijden (in den doop dat" i Christenen znn! Zonder dit was voor hem de doop eene W^SJ. heul en 2e]f8 0Dgerijffidheid._ Maar de P heeft bewezl

dat zijn protesteren tegen denzelven vruchteloos geweest is.

Maar hoewel Tertulliaan den kinderdoop afkeurde en de wapens daarte gen opvatte, was hij helaas een ïjverig verdediger van ket kenZlm Z P» ^, waarvan de Heilige Geest door den Apostel Paulus zoo 11 hjk heeft gesproken, nl. bieden te nukken. ( Sm 4) m

d eg n fen ' ^S™"" ™ —^-^^safges^hal Go! die m den vroegen zaaitijd van het menschelijk geslacht de teugels lf aan het huwelijks beginsel, totdat de aarde vetvufd zou zijn £ ft' u = ^e?bobM,eabeH watH{ Af gelaten heeft enz. Ongenes, en vooral Cipriaan waren ook ijverige ver dedigers van- den ongehuwden staat, en deze dwaling nam in dezf Jdei eeuw erg toe, en had, gelijk te verwachten was, de^eungste gllg^

Sluiten