Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaam, en tot alle goed werk ondeugende." En is het niet even zoo onder ons? De kinderdoop is een der voornaamste middelen in de hand des Boozen geweest, om, reeds sedert de derde eeuw, de wereld te verchristelijken en de Gemeente te verwereldschen. Door den kinderdoop wordt de natuurlijke mensch christen eer hij het weet, en het is de kinderdoop en het formalisme dat er mede verbonden is, hetwelk, zinsbegoochelend, hem later verhindert te weten te komen, dat hij geen Christen is. En ach! hoe vele duizenden, ja millioenen, zijn daardoor met een ingebeelden hemel ter helle neergedaald!

Ik heb zod eenvoudig en duidelijk als het pij mogelijk was, en naar de mate der genade, die mij de Heer gegeven heeft, aangetoond en bewezen uit Zijn woord, dat de kinderdoop niet uit God, maar uit de menschen is; en ik heb dit gedaan omdat ik gevoelde dat de nood mij opgelegd was, en dewijl mij de liefde van Christus daartoe aandrong. Ik strijd niet voor een kerkgenootschap, maar voor de eer van Hem wiens , alwijs bevel door deze menschelijke inzetting krachteloos gemaakt wordt. En indien bij u, waarde lezer, de eer en het aanzien van een kerkgenootschap op den voorgrond staat, en indien gij geen eerbied hebt voor' het woord des Heeren Heeren! dan zal mijne poging om u te overtuigen vruchteloos zijn; maar oordeelt bij uzelven of het regt is, de menschen meer te gehoorzamen dan God? "Indien gij wilt deszelfs wil doen, dan zult gij van deze leer bekennen of zij uit God is, dan of ik van mijzelven spreek." Dat de Heere uw hart daartoe moge neigen, is mijne bede. Hij die bij zijn heengaan ons dit bevel gegeven heeft, zal spoedig wederkomen om de zijnen tot zich te nemetf; en moge dit werkje eenigermate daartoe bijdragen dat ten minste eenige van hen zich van de overtreding van Zijn bevel mogen bekeeren, en dat gij en ik voor Zijne komst bereid mogen zijn, "opdat, wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben, en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijne toekomst," maar "dat wij onbevlokten onbestraffelijk van Hem mogen bevonden worden in vrede!"

N. B. Vrienden der waarheid die dit werkje wenschen te verspreiden kunnen het daartoe tot den laagsten prijs ontbieden bij den Schrijver, Box 340, Muscatiae, Iowa.

Sluiten