Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keurt later wordt toegerekend. De tweede beurt wordt vervuld door den predikant, die volgt op hem, die in de vorige vacatuur- of liefdebeurt het laatst gepredikt heeft.

Als er bij eene bestaande vacature nog meerdere bijkomen, zal voor deze als regel gelden, dat de consulent gevolgd wordt door den predikant, die in den betrekkelijk langsten tijd geene andere vacatuurbeurt gehad heeft noch hebben zal.

Abt. 19.

De toelage uit de vacatuurpenningen voor elke predikbeurt is f 7—. Het overige wordt gelijkelijk onder de gewone leden verdeeld

De predikanten, die tijdens de vacature inkomen of vertrekken, hebben aanspraak op een aandeel aan dit overschot, naar evenredigheid van den tijd gedurende welken zij in den ring werkzaam waren

Abt. 20.

Aan den consulent of overblijvenden. predikant wordt ƒ 2— uitgekeerd voor iedere week, waarin hij in de vaceerende gemeente heeft gecatechiseerd of doen catechiseeren.

Abt. 21.

De vacature wordt gerekend van den dag na de losmaking tot aan den dag der bevestiging.

Abt. 22.

In vacaturen, die geene inkomsten voor den ring afwerpen,

Sluiten