Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abt. -35.

"Elk lid ifl verplicht, nauwkeurig a&nteekening te houden van ontvangst, inhoud en verzending der pakketten

Wie deze aanteekeningen niet in behoorlijke orde ter vergadering toont of doet toonen, betaalt ƒ 0,25; welke boete ook staat op het niet volledig afteekenen der pakketten.

Wanneer de lijsten enz., die volgens art. 32 in de najaarsvergadering moeten aanwezig zijn, door den directeur niet volledig .zijn medegebracht of ingezonden, wordt hij met ƒ 1—. beboet.

Abt. 36.

Tenniste boeken komen voor rekening van den afzender.

Slotbepalingen.

Abt. 37.

Door dit reglement vervallen alle vroegere door den ring gemaakte huishoudelijke bepalingen.

Abt. 38.

In dit reglement kan geene verandering of wijziging gebracht worden, dan in eene gewone vergadering, nadat in eene vorige het voorstel daartoe gedaan is, en met inachtneming van art. 12 van het Algemeen reglement.

Sluiten