Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk met wederzijdsch overleg en ten zegen der kinderen geregeld worden.

Onder de opgekomene belangstellenden in de Inwijding werd nog door den spr. genoemd een tweetal zusters uit het Diaconessenhuis te Utrecht, van waar niet alleen enkele gaven en Contributién voor de Christelijke School waren toegevloeid , maar waar ook aan den ochtend van dezen dag in het gebed een zegen was afgesmeekt over deze plechtigheid. Onder het aantal andere giften, groote en kleine, die uit stad en lande in de laatste twee jaren allengs waren verzameld, stond in spr's schatting boven aan eene collecte door een kind der gemeente uit eigen beweging gehouden en waarvan de vrij aanzienlijke opbrengst na eene spreekbeurt van Ds. Pierson aan den Voorzitter der Commissie was overhandigd. Niet minder eigenaardig, schoon op gansch andere wijze, was de stichting der school bevorderd door een aantal boeren uit de gemeente, die kosteloos één of twee dagen tot ophooging rondom het gebouw grond hadden aangereden, welke door anderen weder kosteloos gegraven was uit het terrein, daartoe door de eigenaars van de Zyp en Warnsborn beschikbaar gesteld. Bij die gelegenheid waren door een lid der gemeente de paarden kosteloos gestald , door een ander aan de voerlieden koffie geschonken. Verschillende tuiijfeeden van buitenplaatsen in den omtrek hadden ieder een perk voor de school aangelegd, graszoden waren door bewoners van het naburig Deelen aangevoerd en ook voor de schoolbehoeften was reeds het bekende stel platen van Van Lummel aangeboden. Later werd door een oud-inwoner van Schaarsbergen, thans te Arnhem woonachtig, de mest voor den tuin des Hoofdonderwijzers geschonken. Wij vermelden deze eigenaardige schenkingen onder dankzegging aan den Heere, Die de harten niet slechts aldus neigde, maar ook tal van wegen opende, waardoor middellijk de school werd gebaat en hoe langs zoo meer eene plaats in het hart der gemeente bleek te bezitten.

Sluiten