Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgestort, opdat de gestichte school bloeie en groeie als eene spruite Zijner plantinge, waaruit menige Godverheerlijkende vrucht voor aard en hemel rijpe!"

Uit de voorlezing van dit schrijven nam de President der Commissie aanleiding als een tweetal niet slechts voor hem persoonlijk belangrijke leidingen des Heeren op te merken, hoe een milde onverwachte gift van den genoemden leeraar hem juist had bereikt bij de geboorte van zijn oudste kind, terwijl het Koninklijk Besluit, waarbij de Vereeniging „School met den Bijbel" te Schaarsbergen als rechtspersoon erkend was, door den Koning geteekend was op denzelfden dag, waarop zijn tweede dochtertje geboren werd.

De verschillende toespraken werden afgewisseld door liederen der kinderen, terwijl eindelijk de gansche samenkomst door de talrijke schare, die ter nauwernood de beide schoollokalen konden bevatten, besloten werd met de bede van Psalm 90 : 9.

Op den volgenden dag (Donderdag 3 Augustus) werd door den Eere-Voorzitter der Schoolcommissie eene tractatie bezorgd aan de kinderen, tot opening tevens der school, zoodat alzoo op den 4den verjaardag van het Volkspetitionnement de School met den Bijbel te Schaarsbergen geopend werd.

Na deze inleiding vermelden wij nu wat omtrent het ie schooljaar mede te deelen valt.

Het aantal kinderen op de dagschool bedroeg bij de opening der school 89, in 2 lokalen verdeeld. Door vertrek uit de gemeente, op één geval na straks te vermelden, verlieten er 12 de school van September 1882 tot 1 Augustus 1883. Daarentegen kwamen er in Januari 1, in Maart 2, in April 2, in Mei 17, dus in het geheel 22 bij, zoodat het aantal thans 99 bedraagt. Gode zij dank, werd geen enkel kind door den dood ons ontnomen; moge er echter meer dan één in het afge-

Sluiten