Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loopen jaar uit den geestelijken doodslaap tot het leven in Christus zijn wedergeboren 1

De schooluren zijn geregeld dagelijks van 9—12 en 1—3 uren, behalve Zaterdag van 8V2 tot 11 Va- — Sedert eenige weken heeft echter de Hoofdonderwijzer de kinderen der 2 hoogste afdeelingen zijner klasse uitgenoodigd geheel vrijwillig en kosteloos 3 maal 's weeks van 8—8s/é uren nog bizonder les te ontvangen in taal, rekenen enz., waaraan 14 kinderen, tot genoegen ook hunner ouders, gaarne gehoor gaven. Daar volgens de Instructie de Hoofdonderwijzer tot deze buitengewone lessen niet verplicht is, stelt ook de Commissie der school dit op hoogen prijs. Van de meisjes, die de Christelijke Naaischool bezoeken, gaan de eerstbeginnenden van 11 tot 121/, daarheen, terwijl de verder gevorderden des namiddags van 3 tot 5 en Zaterdag vanii'/a tot 3 uren, alzoo na schooltijd , les in de handwerken ontvangen.

De vakken, waarin onderwezen wordt, zijn die, welke in de lagere Christelijke School tehuis behooren, ofschoon naar gelang van ouderdom en vatbaarheid der kinderen ingericht. Viermaal 's weeks wordt het eerste half uur aan de geschiedenis uit Gods Woord besteed; Woensdag ochtend daarentegen het eerste uur ongeveer aan de Vaderlandsche Geschiedenis. Zaterdag wordt het laatste uur aan het lezen in den Bijbel gewijd.

Omtrent het schoolverzuim leert de nauwkeurige statistiek, door den Hoofdonderwijzer opgemaakt, dat op 100 schooltijden werd verzuimd door alle kinderen te samen genomen:

In de maand Augustus 8.55 % September 11 October 11.05 November 20.67 (veel zieken) December 9 Januari 8.74 Februari 11.43

Sluiten