Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maart 25.87 (veel sneeuw) April 6 Mei 6.14 Juni 7.1

Juli 12 (de laatste week veel regen).

Op te merken valt alzoo, dat op onze Christelijke School het schoolverzuim in de wintermaanden grooter is dan in de zomermaanden April tot September. De verklaring hiervan ligt in den verren afstand, dien sommige kinderen hebben af te leggen, van 1 tot iVg uur gaans, hetgeen bij veel regen of sneeuw soms vele ouders hunne kinderen doet te huis houden. Van wege de Schoolcommissie is echter aan de ouders bekend gemaakt, dat, wanneer te ongunstig weder de kinderen belet om 9 uur op school te zijn, zij in dat geval later mogen komen. Trouwens menigmaal blijkt het, dat bij slecht weder uit dezelfde buurt door het ééne gezin de kinderen worden naar school gezonden, door het andere worden thuis gehouden; in dat geval doet zeker het eerste gezin gewoonlijk verstandiger, daar zich nog geen geval voordeed, dat eenig kind om deze reden ziek is geworden en daarenboven door den Hoofdonderwijzer en zijne echtgenoote zorg wordt gedragen voor hen, die doornat op school komen. Verblijdend mag het heeten, dat terwijl in de meeste scholen juist des zomers het schoolverzuim zoo sterk is, op onze school daarover niet behoeft geklaagd te worden. Gedeeltelijk mag dit het gevolg zijn van het feit, dat alhier minder dan elders kinderen voor veldarbeid worden gebruikt, aan de andere zijde wordt echter ook bij elk schoolverzuim door den onderwijzer de oorzaak onderzocht en gaat gewoonlijk bij een wegblijven langer dan eene week een der leden van de Commissie of een der Onderwijzers persoonlijk onderzoek instellen en zoo noodig aansporen den nalatige te zenden.—De ervaring leert ons, dat dit persoonlijk spreken met de ouders gunstig werkt op het schoolbezoek, ja zelfs daardoor meer dan één der ouders, die voornemens waren hun

Sluiten