Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De avondschool werd gehouden van i October tot i April en begon met 14 jongens, waarvan echter allengs enkelen naar elders vertrokken. Zij werd 3maal 's weeks gedurende 2 uur gehouden en door Hoofd- en Hulponderwijzer waargenomen. Het schoolgeld daarvoor bedraagt 25 cents per maand en per jongen.

Eindelijk werd nog door den Hoofdonderwijzer eene Christelijke Zangvereenigingopgericht, die met toestemming der Commissie in de school vergaderde op Maandagavond , uit 14 jongens en meisjes boven 17 jaar bestond en door eene collecte bij elke samenkomst gehouden ook de kas der school of van het suppletiefonds steunt. Pp Hemelvaartsdag werden door deze Vereeniging en de kinderen der hoogste klasse op een sa" menkomst met de ouders eenige liederen voorgedragen en tevens daarna door den Hoofdonderwijzer toegestaan aan jongens en meisjes die de school reeds verlieten, maar nog te jong zijn om de Zangvereeniging te bezoeken, des Woensdags namiddags van 1 tot 2 uren aan de Zangoefeningen van de hoogste klasse der school deel te nemen.

Ziedaar eenige mededeelingen omtrent de school en het onderwijs. Gaarne voegen wij hierbij een woord van dank aan den Heere voor hetgeen Hij ook in den Hoofd- en Hulponderwijzer ons schonk. Van beiden mogen wij getuigen, dat zij met liefde en ijver de hun toevertrouwde taak waarnemen, de samenwerking zoeken, die op eene school zóó wenschelijk is en ook hetzij door bezoek aan de gezinnen, hetzij op andere wijze, gelijk reeds boven van den Hoofdonderwijzer bleek, de belangen van kinderen en onderwijs trachten te bevorderen. Ruste ook in het aanstaande schooljaar Gods zegen op hen en worde het hun geschonken menig kind aan de voeten van den Eenigen Middelaar en Zaligmaker gebracht te zien, Wiens Heilige Geest hun zeiven kracht, wijsheid en liefde schenke.

Gaan wij nu tot eenige financiëele mededeelingen over, ook

Sluiten