Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan mag Van gfoote reden tot dank aan den Heere onzen God sprake zijn. Niet slechts mocht de school zonder schuld, wat de betaling van de aannemingssom betreft, worden geopend , maar ook in de laatste maanden des vorigen jaars mochten nog enkele belangrijke giften tot dekking van andere uitgaven inkomen, zoodat toen met i Januari 1883 het Lid onzer Commissie Br. E. B. Tijssen, die gedurende de moeielijkste jaren met zooveel toewijding, ijver en belangeloosheid de financiën had beheerd, de kas overdroeg aan ons medelid Br. H. J. Tiemens, de staat aldus kon worden opgemaakt:

ONTVANGSTEN. UITGAVEN.

1880 Giften ƒ 2311.89 Aannemingssom van het

„ Collecten .... 457.815 schoolgebouw voor 120 kin-

„ SUüversvereeniging. 281.11' deren met onderwijzerswoning

1881 Giften 4422.75 onder een dak .... ƒ 10439.—

ff Collecten. . . . 645.95 Verdere kosten, aanarchi-

„ Stuiversvereeniging. 391.95 tect en opzichter, bijkomende

1882 Giften 2451.625 werken, schoolbehoeften enz. 2101.69

„ Collecten.... 701.82s 6 maanden salaris van

f Stuiversvereeniging. 429.98* hoofd- en hulponderwijzer,

„ Contributiën. . . 317.50 die met 1° Juli aangesteld

« Rente wegens tijde- waren 725.10

lijke belegging . . 369.75'

' 68 ° Uitgaven f 13265.79

n 4 maanden schcol-

Ontvangsten » 12942.86 geld 160.70 6

Op 1 Januari 1883 alzoo ƒ 322.93

ƒ12942.86

tekort.

Er bleef alzoo op i Januari 1.1. toch nog een tekort van ƒ322.93, waarbij nog eenige rekeningen voor aanleg van plantsoen voor de school, tuin des Hoofdonderwijzers, den smid, behanger, boekhandelaar enz., tot een bedrag van ƒ440.56 moesten gerekend worden, alzoo te samen ƒ763.49, terwijl het tractement der onderwijzers telkens moest betaald worden. — Echter vloeiden in dit eerste halfjaar reeds verschillende buitengewone giften toe, wat vermeerderd met de opbrengst der collecten onder de Bijbellezingen in de school

Sluiten