Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehouden, jaarlijksche bijdragen en de contributiën der Stuiversvereeniging, ons thans op i Augustus volgens opgave van den Penningmeester plaatst voor een Totaal Uitgaaf voor de Christelijke School te Schaarsbergen van . . . ƒ 14468.505 voor een Totaal Ontvangst „ 14298.85*

zoodat op 1 Augustus 1883 het tekort in de schoolkas bedraagt ƒ 169.65

Intusschen moeten nog ƒ 110 aan jaarlijksche bijdragen worden geïnd, en wacht ons nog de opbrengst der Augustus collecte, zoodat wij wellicht over één maand zonder tekort ons zullen bevinden, dank den Heere, Die deze uitkomst gaf, de harten neigde en ons ook voor de toekomst op Hem alleen doe vertrouwen.

Volgens de begrooting van onzen Penningmeester bedragen de jaarlijksche inkomsten:

Aan schoolgeld + / 466

Contributiën: Stuiversvereeniging . 189 Subsidie der Vereeniging Chr. N. S. . 200 Jaarlijksche bijdragen 451.50

ƒ 1306.50,

waarbij de niet juist te bepalen opbrengst der collecten moet gerekend worden, welke echter volgens bovenstaande opgave in de vorige jaren een betrekkelijk aanzienlijk bedrag ons schonken.

De jaarlijksche uitgaven bedragen :

Salaris Hoofd- en Hulponderwijzer f 1450

Kosten van onderhoud, schoolbehoeften, vuur

en licht enz. + 500

f 1950

Tot toelichting der contributiën-Stuiversvereeniging diene, dat één lid f 1 wekelijksch betaalt en enkelen in plaats van een stuiver: 10 cents, zoodat hierdoor de betrekkelijk hooge opbrengst verklaard wordt bij een ledental van 45. Dit aan-

Christelijke School te Schaarsbergen van . . . ƒ 14468.505

voor een Totaal Ontvangst „ 14298.85*

zoodat op 1 Augustus 1883 het tekort in de

schoolkas bedraagt f 169.65

Sluiten