Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo heerlijk, zoo schoon, als er immer één aan de kimmen verrees. Ja! als al het gras des velds, al de bladeren der boomen, al het zand aan den oever der zee, al de haren onzes hoofds tongen waren, dan zouden zij nog niet in staat of bekwaam zijn , Hem, wiens geboorte wij heden vieren, naar waarde te bezingen.

Dien dag, eeuwen te voren had God hem laten aankondigen. In het paradijs was de eerste belofte van Hem gegeven, als het gezegende zaad der vrouw, later als het zaad Abrahams, den Silo, den grootsten Profeet, den zoon Davids, den Immanuèl, den Heere onze geregtigheid, den Herder zijns volks, den Allerheiligste, den Heerscher in Israël, den wensch aller heidenen, den Koning van Sion, de zon der geregtigheid. Dien dag, waarop al die beloften ziin vervuld geworden, heeft de gemeente der heiligen geloovig verwacht en verbeid, biddende: och, Heere! dat Gij de hemelen scheurdet, en dat Gij nederkwaamt! Jes. 6é. En wij, hoe dikwerf beleefden wij dien dag, en wederom mogen wij hem aanschouwen. Welk een dierbaar voorregt voor ons allen. Heilige Geest! daal neder in ons midden, opdat wij mei harten, door uwen levenwekkenden adem opgewekt en verwarmd mogen spreken, bidden, zingen en hooren. En Gij, Heere Jezus ! die door uwe geboorte mensch hebt willen worden, och! dat Gij ook geboren waart of geboren mogt worden in onze harten. Komt, laat ons in den "eest voor Hem nederbukken, en met en voor eikanderen Hem bidden om Zijnen, ons onmisbaren zegen bij deze overdenking. w&Éf?'

Sluiten