Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Luk. II vs. 1 — 7.

Ende het geschiedde in die zelve dagen, dat er een gebodt uitgingh van den Keijzer Augusto, dat de geheele teerelt beschreven soude «orden. Deze eerste beschrijvinge geschiedde ah Cijréniüs over Sijrien Stadthouder was.

Ende sij gingen alle om beschreven te worden, een yegelick nae syn eijgen stadt.

Ende Joseph gingh oock op van Oalilea, uyt de staat Nazareth me Judeam,tot de stadt Bavids, die Bethlehem genaemt wort, (omdat hij wit den huijze en geslachte Bavids was.

Om beschreven te worden met Maria sijn ondertrouwt wijf, welcke bevrucht was.

Ende het geschiedde als zij daer waren, dal de dagen vervult wierden, dat sij baren sonde.

Ende sij baerde haren eerstgeboren soon, ende wondt hem in doeken, ende leijde hem neder in de kribbe, omdat voor haer lieden geen plaatse en was in de herberge.

In dit eenvoudig geschiedverhaal M. V., zoo ongekunsteld ons voorgedragen, wordt ons de geboorte van den Heere Jezus voorgesteld, die groote verborgenheid der godzaligheid. God geopenbaard in het vleesch. "Van Hem, wiens dag een Abraham verlangd heeft te zieu, van Wien Jacob met stervende lippen betuigde: „op Uwe zaligheid wacht ik, o Heere!" naar wien zoo "vele profeten en koningen reikhalzend hadden uitgezien. Van Wien, eindelijk 2000 jaren te voren Jesaias had gesproken, dien heugelijken dag als 'tware in den geest aanschouwende en begroetende. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en men noemt zijnen naam Wonderlijk, Raad, sterke God, Vader

Sluiten