Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liefste aan het eerst opgenoemde. Augustus gebood deze volkstelling in Palestina, mogelijk om op grond daarvan, het volk eene geregelde belasting op te leggen, zeker is het, dat deze plaats gehad heeft, en er eene schatting aan verbonden is geworden toen elf jaren later Cijrenius of Quirinius landvoogd over Syriè'n was, waardoor zelfs een opstand onder het volk ontstaan is, aan welks hoofd zich zekere Judas de Galileër geplaatst heeft. Hand. 5 vs. 37. Dit aannemende, wordt ons dus vs. 1, het bevel, en vs. 2, de uitvoering daarvan door Lukas vermeld. Welnu, in gehoorzaamheid aan 's Keizers gegeven bevel, gingen dan allen in het land om beschreven . te worden, ten iegelijk hunner naar zijne eigene stad, alwaar zijn geslacht te huis behoorde, en deszelfs registers gehouden werden.

Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt (omdat hij uit het huis en het geslacht Davids was). Maria, die met hem ondertrouwd was, en uit den Heiligen Geest zwanger was, ging met hem mede. Beide behoorden zij tot het stamhuis van David, en daarom moest Maria medegaan, daar zij van David in eene regte lijn uit haren vader Eli afstammende, geene broeders of zusters meer in leven hebbende, als de eenige erfdochter bij de beschrijving moest tegenwoordig zijn. Davids koninglijk stamhuis was dus diep vernederd en verstrooid; zoo moest het zijn, opdat naar de voorspelling van Jesaias, de Verlosser zoude voortkomen, als een rijsje uit de dorre aarde, als een scheutke uit den afgehouwen tronk van Isaï, Davids yader. Ook hierin dus was de hand des Heeren werkzaam geweest. Zij moesten zich naar Bethlehem begeven, daarom de stad Davids genaamd, omdat David juist 1000 jaren vroeger aldaar geboren en opgevoed was geweest, en de schapen zijns .vaders geweid, den leeuw en den beer verslagen, en vele van zijne liederen, ter eere van den God zijns heils gedicht bad. Dit alles was eene wondervolle beschikking Gods, die gezegd

Sluiten