Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft mijn raad zal bestaan, en Ik zal al mijn welbehagen doen, opdat ook dat woord door Hem gesproken, vervuld zoude worden. Gij, Bethlehem Ephrata! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? uit u zal mij voortkomen, die een heerscher zal zijn in Israël en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Micha 5 vs. 1. Ziet! Davids spruite moest in Davids stad,ende wortel Davids, daar David eerst geplant was, voortkomen. En opdat ik ook dit nog aanmerke, Bethlehem beteekent broodhuis, zoo zoude die stad met regt dien naam dragen; nu, .daar zou geboren worden het brood des levens, dat uit den hemel nederdaalt.

Hel geschiedde, als zij daar waren, dal de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude. De volheid des tijds was nu daar, dat God zijnen Zoon uitzond, wordende uit eene vrouw, wordende onder de wet, Gal. 4 vs.4, nu waren ook de dagen der zwangerschap van Maria vervuld. Zij baarde aldaar haren eerstgeboren zoon. Dat kind, wiens geboorte de Engel Gabriel haar had aangekondigd, en hetwelk zij door de werking des Heiligen Geestes in haar ontvangen had, dat kind met nadruk, niet gelijk wij zulks vanElisabeth, de moeder van Johannes lezen, eenenzoon, Luk. 1 vs. 57 maar haren zoon, de vrucht des buiks van Maria, Luk 1 vs. 42, genaamd. Gelijk de kinderen des vleesches en bloeds deelachtig zijn, zoo is Hij desgelijks derzelver deelachtig geworden, Hebr. 2 vs. 4, nogtans door die buitengewone ontvangenis in Maria vrij van erfschuld en erfsmet. Daarom ook M. V., was het bij de aankondiging zijner geboorte aan Maria, dat heilige, dat uit u zal geboren worden, zal Gods zoon genaamd worden.

Maria wond Hem in doeken en leide Hem neder in de hibbe, omdat voor haar lieden geene plaats was in de herberg. De menigte die ter oorzake van de beschrijving te Bethlehem vereenigd was, had alle plaatsen in het gebouw voor reizigers bestemd, ingenomen, nu moeten zij tot den stal

Sluiten