Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat maar hoog heet onder ons menschen. Wie kan M. V., die diepe wijsheid Gods peilen? Wie vermag haar te doorgronden ? Teregt mogt de Apostel Paulus uitroepen: de verborgenheid der godzaligheid is groot, God geopenbaard in het vleesch. Niets hebben wij hier voor ons bekrompen menschelijk verstand om het te doorgronden, hoe Hij gevormd is in de schoot eener maagd, over welke de Heilige Geest zoude komen, welke de kracht des Allerhoogsten zoude overschaduwen: alles alleen, uitsluitend voor het geloof, niets voor het oog. Nogtans dat mogen wij er van zeggen, zoo bewees Jezus reeds in zijne menschwording, dat Hij niet behoorde, ofschoon komende in de wereld tot de wereld, dat het rijk, hetwelk Hij stichtte, niet van deze wereld was, daarom konde Hij voor haar ook niet bidden. Neen ! Hem, den nederigen Zoon des Menschen, wachtte geen' aardsche grootheid, ofschoon Hij het Woord was, dat in den beginne bij God, ja! zelve God was en bleef, en Hem alle koninglijke magt gegeven was in hemel en op aarde. Geen1 aardschen rijksstaf zouden zijne handen dragen, maar een' rietstaf, die men, om Hem te bespotten, in zijne handen zoude drukken. Geen troon zoude Hij beklimmen, ofschoon al de troonen dezer aarde Zijn eigendom zijn, maar een schandelijk slavenhout, een van God en menschen vervloekt kruis# Geene prachtig gekleede staatsdienaars, gelijk zij de vorsten dezer aarde omringen, zouden Hem omgeven, maar Zijne volgelingen, die Hij zijne vrienden noemde, zouden bestaan uit arme visschers, uit verachte Galileërs, en eene menigte zondaars, tollenaars en hoeren door de wereld, die haar eigen peil van zedelijkheid heeft, waarna zij allen beoordeeld, als beneden dat peil gezonken, uitgeworpen , maar door Hem uitverkoren uit die wereld, en begiftigd met de heil weldaad van wedergeboorte en geloof, zonder welke niemand zijn koningrijk kan zien, noch ingaan. Geene koningrijken zoude Hij overwinnen, maar al de gegevenen des Vaders, de gekende in eeuwige liefde, uit de magt van den sterk gewa-

Sluiten