Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe groot M. V., is die verborgenheid der godzaligheid. Kan uw menschelijk verstand haar bevatten, neen, hoe zouden wij zulks kunnen, daar heilige troongezanten het niet vermogten. Hij, de eigen, de eengeboreu Zoon des Vaders, zelve eeuwig God, Hij had het voor zich zeiven niet noodig! want hij kon van menschenhanden niet gediend worden als iels behoevende. Hij deed het niet om Zijnentwille., neen! alleen om al de gegevenen des Vaders te redden. Daar zij tot God niet konden wederkeereu en opklimmen, heeft God zelve zich in zijn eigen, eerstgeboren Zoon, in Wien Hij al Zijn goddelijk welbehagen had, tot hen gekeerd, is Hij tot ons menschen nedergekomen, zegt mij, was dit geen' onmetelijke goedheid Gods? dat Hij, die op zijn schepsel van wege de zonde regtvaardig vertoornd was, door het aangenomen vleesch, zijn Verzoener heeft willen worden. De eeuwigheid zal niette lang zijn, om er den Heere, Heere, eeuwig en altoos voor te danken, te roemen, te prijzen en te verheerlijken. Was het geen' uitnemende magt Gods, die dat wonder, hetwelk onze oogen aanschouwen, maar wij niet kunnen doorgronden, gewrocht heeft, om uit twee dingen , die het allerverste van eikanderen gelegen waren, eene aüernaauwste vereeniging te maken, zoodat nu één en dezelfde God en mensch is, de Immanuël, God mei ons. Was het eindelijk geene ondoorgrondelijke wijsheid Gods, die eenen weg en eene wijze voor 's menschen verlossing heeft kunnen vinden, te vergeefs door menschen gezocht, door Engelen bedacht, die zich stomp dachten. Hier mogen wij met den Apostel wel uitroepen, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheiden der kenmsseGods! hoe ondoorzoekelijkzijn Zijne oordeelen! hoe onnaspeurlijk zijn Zijne wegen Och! ware dit heden de taal en den uitroep van ons allen, met oogen door den Heiligen Geest verlicht dat Kindeken, in doeken gewonden nederliggende in de kribbe, aanschouwende, hoe goed zouden wij het dan voor ons zeiven bij dit geboortefeest van Jezus hebben! Laat ons nu nog, met de toepassing eindigen.

Sluiten