Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maker, rokt er heden nog als een vuurbrand uit de hel, uw werk alleen is het, wij vermogen het niet!

Nog eens dan eene vraag ? Zij is aan u gerigt, die niet durft te ontkennen, dat gij reeds naar Jezus leerdet vragen en zoeken, bij wien eene verandering bij vroeger wordt opgemerkt, maar die niet durft te zeggen, dat Jezus in u geboren is. Eene verandering van levenswijze is nog geene wedergeboorte, hoewel zij als het werk Gods daarin reeds aanwezig kan zijn, en elk onzer heeft ook wel toe te zien , dat hij op geen valschen grond zijne hoop op en in Christus vestigt. Wanneer' het slechts eene verstandsovertuiging in u is en het niet op de knieën voor Jezus in het verborgene én eenzame door u wordt gezocht: Heere! wat wilt gij, dat ik doen zal? Wanneer het alleen vrees is voor de hel, en lust om in den hemel te zijn, en Jezus niet de Persoon is geworden die gedaante en heerlijkheid voor u verkregen heeft om Hem te begeeren, daar is Jezus nog niet geboren in het hart. Maar als God de Heere uw steeneu hart in een vleeschen hart veranderd heeft, en in zulk een hart alleen neemt Jezus zijn' intrek, dan hebt gij verlichte oogen des verstands ontvangen, dan is het bij u geworden : Heere! geef mij Jezus of ik sterf, en u zei ven, als een die den weg niet kent, hebbende leeren kennen, is Jezus u noodzakelijk geworden als Profeet om u te leeren. Uwe bloedschuld voor God beseft gij dan en bebt gij Hem noodig als uwen Priester, om door zijn bloed afgewasschen eu gereinigd te worden. Bekend geworden met uw diep bedorven, zondig en onrein hart en uwe gansche onmagt ten goede, is Jezus u onmisbaar geworden om als Koning door zijn Woord en zijnen Geest u te besturen en te regeren. Hoe gij thans voor u zeiven nog van verre staat, wanneer uw dagelijksch zoeken en begeeren in eenzame en verborgene plaatsen naar Jezns moge zijn, al komt gij ook nog vreezende en bevende voor Hem , daar is Hij reeds in u geboren. Aan u bekommerde zielen heb ik eene blijde booschap, och!, dat de

Sluiten