Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Engel des Heeren slondl bij hen en de heerlijkheid des Heeren omscheen ze, en zij vreesden mei groole vreezet Een van Gods heilige tropngezanten was nedergezonden op aarde. Zijne verschijning was verrassend; zij konden niet nagaan van waar hij kwam; hij overviel hen zoo als wij ons zouden uitdrukken. Maar iets was er, hetwelk zijne komst inzonderheid merkwaardig maakte: „de heerlijkheid des Heeren omscheen hen."" Wij kunnen onder die heerlijkheid des Heeren een hemelsche, heerlijke lichtglans verstaan, een'bovenaardschen lichtgloed, die van den Heere kwam,voor welker glans het licht der sterren verbleekte en de middernacht in den heideraten dag veranderde, de oogen der herders zich als 't ware in den gloed der middagzon baadden. De Engel des Heeren trad uit dat licht hun tegen en de herders werden door dat licht zóó omschenen, dat zij er in stonden. „En zij vreesden met groole vreeze." Geen wonder dat dat zulks waarlijk alzoo plaats had. Zoude het bij ons wel anders gesteld zijn geweest, wanneer ongedacht en onverwacht te midden van ons werk een heedijk licfet ons omscheen en een onbekend persoon, uit dat licht te voorschijn tredende, nevens ons stond? Menigvuldig zijn daarom ook de voorbeelden van dat vreezen, wanneer zinnelijke menschen zich tegenover een' zuiveren geest gesteld vonden, bij bijna alle engelen-verschijningen zien wij dat verschijnsel. Hoe natuurlijk is die vrees, zij is het gevolg der zonde, wij ontdekken haar reeds in het Paradijs bij Adam en Eva. Wanneer de .Heere na den val den mensch buitengewoon tegenkomt, grijpt het gevoel van vrees met magtige kracht zijne ziel aan; huivering is. dan zijne eerste gewaarwording; Sedert dat de zonde den band verbrak, die het schepsel aan den Schepper verbond, vreest hij God, en draagt, hij ondanks zich zeiven, de bewustheid van zondig en verdoemenswaardig te zijn, in zich om. En waarlijk de zondaar mag dan ook wel vreezen, wanneer Gods licht hem bestraalt. Door dat goddelijke en hemelsche licht wordt hij in zijne ware gedaante als een

Sluiten