Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich wel inspannen om te luisteren, hetgeen hij hun kwam aankondigen, hij deed hun Evangelietaal hooren, dat wil zeggen; eene blijde boodschap, en dat wel eene groote blijdschap, die nimmer gehoord of gezien was op aarde, waarin weldra al het volk zich zou verheugen. Nu was het vervuld, hetgeen God de Heere reeds in het Paradijs had beloofd; in offeranden, schaduwen en beelden had laten voorstellen; door den mond Zijner Profeten laten bekend maken, waarna ook zij in hunne gebeden vaak zoo ernstig en dringend, wie weet ook zelfs niet nog in dézen nacht, hadden uitgezien. Neen! nu althans was er voor hen geen oorzaak om te vreezen, maar van groote blijdschap. De lang verwachte Heilvorst verscheen. De verborgenheid wasont-^ dekt, de volheid des tijds daar. Die groote blijdschap zoude' voor hen niet alleen zijn, neen! ook voor al het volk, daarom zoude die blijde boodschap ook bekend gemaakt worden. Zoude dan al iet volk er deel aan ontvangen? neen! M. V., wanneer de Heilige Schrift eene waarheid onbepaald voorstelt, dan wordt zij dadelijk gebijzonderd, opdat elke verkeerde gevolgtrekking moge worden weggenomen, zoo ook hier, daarom voegde de Engel er bij, dat ulieden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus den Heere in de stad Davids.

Welk eene boodschap! hoe veel bevat zij niet in zich, hoe zin rijk is zij.' Laat ons bij de verschillende uitdrukkingen stilstaan. De Zaligmaker was geboren, Hij van Wien de Engel Grabiël bij zijne ontvangenis in de maagd gezegd had: gij zult zijnen naam Jezus noemen, want Hij zal zijn volk zalig maken van hunne zonden. Bevat dat woord Zaligmaker niet alles in zich wat gewenscht, begeerd, verlangd kan worden? Konde er zaliger boodschap gebragt worden aan heilzoekende, belaste, hulpbehoevende, bekommerde zielen? Hij; de Zone Gods, heeft Zaligmaker willen worden, om Zijn volk te verlossen van het hoogste kwaad, de zonde; daarom liet Hij zich tot zonde voor hen maken, en te

Sluiten