Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brengen tot het hoogste goed, tot God zelf, van Wien zij met de gansche wereld, die verdoemelijk voor Hem is, door moed- en vrijwillige zonden tevens waren afgevallen. Zaligmaker om zulken, die niets anders dan den eeuwigen dood verdiend hadden, het eeuwige leven te schenken. Zaligmaker om in zichzelven zwakke en krachtelooze en magtelooze zondaars te sterken, om hongerigen met hemelsch Manna te spijzigen, om dorstigen het water des levens te geven om niet. Wie, wie is een Zaligmaker als Hij ? Daartoe is Hij mensch geworden, was het licht in den nacht der zonde verrezen, dat was het einde en het oogmerk Gods, dat God geopenbaard was in het vleesch. Ja! dat ook Hij die was, dat weten wij niet slechts van den Engel, maar dat lieeft Hij zelf verklaard. Hij, op wiens gezegende lippen genade was uitgestort, en wiens voetstappen vrede vergezelden, was gekomen om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. Daarom mogt Paulus, die Jezus als zoodanig voor zichzelven gevonden had met heilige blijdschap uitroepen: dat is een getrouw woord, en aller aanneming waardig: Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben, en hartelijk steramen allen, die zichzelven als zoodanig met hein door genade leerden kennen, en Jezus als Zaligmaker voor hunne harten gevonden hebben, in deze betuiging met hem in.

Maar de Engel maakt hun dien Zaligmaker nog duidelijker bekend; hij voegde er bij, welke is de Christus. De Christus, dat is, de gezalfde. De gezalfde Zaligmaker, door God gezalfd met vreugdeo'ie boven zijne inedegenooten. Van eeuwigheid reeds was Hij verordineerd om een Zaligmaker te zijn, maar in der tijd is Hij met den Heiligen Geest gezalfd om voor Zijn volk hun hoogste Profeet, hun getrouwe Hoogepriester, hun eeuwige Koning te zijn. Als zoodanig werd Hij reeds bij zijne geboorte aangekondigd. Hij zoude Zijn volk, dat Hij zalig zoude maken, den weg der zaligheid volkomen leeren; met ontferming, liefde en

Sluiten