Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mededoogen hen onderwijzen; niet op] de wijze der Schriftgeleerden, maar als magthebbende, zoodat vriend en vijand van Hem zou getuigen; nooit heeft een mensch gesproken als deze mensch. Hij zoude als gezalfde Priester door zijne volmaakte offerande tot stand brengen, wat het bloed van stieren en bokken onmogelijk te weeg brengen kon, volkomene verzoening door voldoening, voor zijne uitverkorenen met God, en als hun eeuwige Hoogepriester altijd leven om voor hen te bidden. Hij, eindelijk zoude als Koning, door God gezalfd op Sion, den berg zijner heiligheid, al zijn arm, behoeftig en ellendig volk regeren door Zijn woord en Zijn' Geest; hen beschermen tegen het geweld van al zijne en hunne vijanden, zoodat Zijne gemeente, zoo duur gekocht door zijn eigen bloed, niet door de poorten der hel overweldigd zoude kunnen worden.

Nog hebt gij daar op te letten, M. V., dat de Engel niet zegt een, maar de Christus, om Hem bepaaldelijk aan te duiden, als dengenen in Wien alle Gods beloften, waar en hoe dan ook, van af het paradijs geschonken, ja! en amen! zijn bevonden. De Christus, die de hoop en de vertroosting van al de heiligen was geweest, Wiens dag zij allen verlangd hadden t^ aanschouwen, en in Wien zij geloofd hebben, zijnde dit geloof door de eeuwige vreugde ingegaan.

Maar nog één woord voegde de Engel er bij, en dat woord is de Heere! De Zaligmaker, welke is de'Christus, de Heere. God geopenbaard in het vleesch, gelijk de profeet zoo duidelijk voorspeld had, Hij zou zijn de sterke God, de Vader der eeuwigheid. God is bij uitnemendheid alleen de Heere, welnu, ook dat was de geborene Zaligmaker. Hij was het Woord, dat in den beginne bij God was, en zelf God was, de Schepper en Onderhouder van alle dingen, de waarachtige God. Welk een uitnemend en dierbaar Persoon! Hij zelf God, de Heere, voor Wien

3

Sluiten