Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Engelen en Serafijnen hunne aangeziglen bedekken moeten, die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er, de dingen, die niet zijn, roept alsof zij er waren, met het licht als meteen kleed gekleed is. Hij was geboren als mensch, om de Immnnuël, God met ons, God en mensch in eenigheid des Persoons te wezen. Nog eens, Hij, de Zaligmaker, de Christus, was de Heere! Wie is dat anders dan Jehovah? Het woord „ Heere" heeft geene andere beteekenis. Hier, wij ontkennen dit niet, staat ons verstand stil; hier, in vollen nadruk betuigen wij, het is een wonder in onze oogen, wij zien het, maar doorgronden het niet; nogtans houden wij vast aan die eeuwige waarheid, Hij is de Heere! De wereld moge het niet gelooven, zij moge den Heere Jezus van kroon en troon berooven, Hem openlijk als God lasteren en verwerpen, wij blijven vasthouden aan dat woord, Hij is de Heere! Het is het heilgeheim, dat de Heere naar zijn vreêverbond al zijnen vrienden toont; ware Jezus de Heere niet, zij bezaten in Hem dan de volkomene Verlosser niet, Dien zij noodig hebben, om in het gerigt Gods vrijgesproken te worden. Welk een gadeloos, heerlijk Persoon was dus die Zaligmaker, die Christus, Hij is de Heere ! Hier kan Gods volk slechts stamelen, zij gelooven, buigen zich neder voor Hem in het stof, kunnen nimmer diep genoeg voor Hem bukken, Hem aanbidden, Hij is de Heere! Wij hebben in deze blijde boodschap op alles te letten en acht te geven. Geen woord staat te vergeefs in den Bijbel, geen woord staat ook hier overtollig. Heden, sprak de Engel, is u geboren de Zaligmaker, de Christus, de Heere, en dat woordje heden herinnert ons, dat er geene geboorte van eeuwigheid heeft plaats gehad, maar wel in de volheid des tijds. Van den Zoon heet het in de Schrift, heden heb ik u gegenereerd, maar van de geboorte op dezen nacht, heden is Hij geboren. De Engel voegde er bij: in de stad Davids. In Davids stad, zoo genaamd, omdat David

Sluiten