Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er geboren en opgevoed was, ligt de Davids-Zoon neder, Wien David in den geest zijnen Heere reeds noemde.

Maar hetgeen die blijde boodschap inzonderheid voor deze herders boven alles dierbaar maakte, het was dat kleine woordje u. Dat juist maakte die blijde boodschap een kostelijk, een onschatbaar troostwoord en kleinood, voor deze heilzoekende zielen. Hij geboren voor hen, om in hunne plaats de wet te vervullen, voor hen te lijden en te sterven. Zij hadden dus de verhooring hunner gebeden van God ontvangen , hunne verwachting was vervuld geworden. Op dat woordje u, M. V., komt het juist aan. Zonder dat staan wij voor eigene rekening, blijft er bij ons eene ledigheid, die vervuld moet worden om getroost te leven en eens zalig te sterven; alle, door God den Heiligen Geest, overtuigde zielen blijven het zoeken met tranen en geween. Zij kunnen het maar niet missen, het moet van God zelf tot hen gesproken worden, dan eerst kunnen zij gelooven, dat zij hebben de verlossing in zijn bloed, de vergeving hunner misdaden en zonden, en dat zij eens zullen behooren onder het getal dergenen, die uit Jezus mond hooren zullen; Komt! gij gezegenden mijns Vaders, beërft dat Koningrijk, dat voor u is weggelegd, van voor de grondlegging der wereld. Dat woordje «, slechts éene lettergreep, is het, maar menig kind Gods is zijn gansche leven werkzaam om het te spellen en te lezen voor, zichzelven, menigeen leerde het pas op zijn sterfbed en menigeen ging van hier, zonder het ooit te hebben durven uitspreken, ofschoon hij in waarheid behoorde onder die verdrukte, door onweder voortgedrevenen, ongetroosten, waarvan God getuigde: Zie, Ik zal uwe steenen gansch sierlijk leggen en Ik zal u op saffieren grondvesten, maar de begeerte van alle waarlijk bekommerde zielen is en blijft het, om het klaar en onderscheiden voor zichzelven te mogen weten, die blijde boodschap is ook voor u, zullen zij met de kerk in waarheid belijden, een kind is ons

3*

Sluiten