Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoude ik het wel regt verstaan hebben ? en hoe die vragen meer kunnen zijn — want nu worden zij uitgenoodigd om met eigene oogen Hem te aanschouwen, zoo als de profeten Hem aan de vaderen hadden toegezegd, dat Hij zijn zoude. En vatten wij nog eens alles te zamen. Hoe goed zore de God voor Zijne waarheid, dat Hij door Zijnen Engel Zijnen vrienden deed vernemen, dat het verzoendeksel, waarop zij jaren achtereen gestaaroogd hadden, was opgeugt geworden: hun Verzoener was geboren; dat hij, door het buitengewoon verschijnsel, de nederdaling Zijner heerlijkheid, Zijn goddelijk licht de herders overschaduwde, toen een hemelbode, het grootste aller wonderen, de menschwording van Gods Zoon, ook voor hen, hun verkondigde. Hoe nederbuigend goed was God, dat zij met eigene oogen mogten zien: de verborgenheid des Heeren is voor degenen, die Hem vreezen. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden, nederliggende in de kribbe.

Ps. 72 vs. 6.

IV. Laat ons met de toepassing eindigen.

Heden heb ook ik u allen, die blijde boodschap te brengen, de Zaligmaker, de Christus, de Heere is geboren. Och! of ik er bij voegen mogt: 27, is Hij heden geboren. Maar dat mag en kan ik niet doen, daar dit alleen waarheid is van hen, die hunne verlorenheid door de zonde buiten Christus door genade hebben leeren kennen en gevoelen, en die een smachtend uitzien, begeeren en verlangen naar Jezus bezitten, om door Hem gered en gezaligd te worden. Wie weet hoe velen van u dat nog missen? helaas! velen,onbekend gebleven met hunne zondaarsbehoefte, leven zorgeloos en onverschillig buiten Hem in de wereld. Hoe gedurig is reeds die blijde boodschap tot u gebragt, en nogtans laat

Sluiten