Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gij haar niet, als tot anderen gerigt, van u voorbij gaan? wat heeft zij nog op uwe harten uitgewerkt? Hoe treurig is het ten dezen aanzien nog met u gesteld. Heden misschien hoort gij haar voor de laatste maal; zoo velen die met ons in het vorige jaar op dezen dag opgingen in Gods bedehuis, hooren haar nu niet meer, en hoe velen zullen het zich nu eeuwig beklagen, dat zij het Evangelie ongehoorzaam gebleven zijn, het heden der genade verwierpen, die, omdat zij zonder Jezus in hunne zonden stierven, thans in die akelige plaats zijn waar eeuwig weening der oogen en knersing der tanden zal zijn, God met vlammend vuur wrake over hen doende. Dat verschrikkelijk lot, twijfelt er niet aan, zal ook uw deel worden, indien gij onbekeerd sterft, Jezus in u niet is geboren, eene gestalte in uwe harten zal ontvangen hebben. Plegtig verzeker ik u allen, indien Jezus aan deze zijde des grafs, uwen Zaligmaker, uwen Christus, uwen Heere niet wordt, dat gij Hem eenmaal ontmoeten zult als uwen Regter, en uit Zijnen mond hooren zult: weg van mij; u heb ik nóóit gekend, werkers vanongeregtigheid! Daarom wordt gij om uw eigen heilswille nog heden door ons gebeden, dat gij bedenken moogt wat tot uwen vrede dient, uwe knieën voor Jezus te buigen, u te haasten en er niet mede te vertragen, opdat het niet te laat, eeuwig voor u te laat moge zijn, en gij het niet meer zoudt kunnen, en er geene plaats des berouws meer voor u overblijft. O! verschrikkelijk zal het voor u zijn, te komen in de plaats des eeuwigen verderfs, in het gezelschap der duivelen en verdoemden, en dat, terwijl gij geleefd hebt onder dieblijmare des Evangelies. De Kersdagen moogt gij misbruikt hebben, en nog blijven misbruiken tot dagen van ligtzinnige en wufte uitspanning in de wereld, mede-reizigers op weg naar die ontzaggelijke eeuwigheid, waarin wij maaijen zullen, nadat wij hier gezaaid hebben, elke zoo doorleefde Kersdag zal met al die waarschuwingen, die gij van Gods wege

Sluiten