Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontvangen hebt, tegen u getuigen. Kunt gij Christus blijven missen ? Hem, wien de eeuwen hijgend verwacht, de Engelen zingend begroet hebben? Heden, terwijl gij Gods stemme nog hooren moogt, verhardt uwe harten niet. Ochl dat gij verlegen mogt worden met u zei ven, heden nog ernstig naar Hem vragen moogt. Welk een' gedenkdag, welk een' feestdag zoude deze dag dan niet vooru worden? Och! wij wenschen het zoo vurig, dat gij met uw treurig zijn buiten Jezus moogt bewogen worden. Heere Jezus ! heb medelijden met hen, die het met zichzelven niet hebben. Openbaar u zeiven aan hen, geef leven in de dorre doodsbeenderen! Ja! ik heb het u reeds gezegd, dat U is heden geboren, de Zaligmaker, de Christus, de Heere, dat moet er maar gekend worden, zal het hier goed, eens eeuwig wel met ons zijn, en wij allen zullen dat goed voor ons zei ven moeten kennen en weten, en terwijl vele het zich verbeelden zonder grond, het hopen zonder dat de liefde Gods door den Heiligen Geest in hunne zielen is uitgestort, want, ach! er is zulk eene ontelbare menigte naam-Christenen zoo zullen er zijn, die van verre staan, die uitroepen zullen och! of wij het maar gelooven konden, maar dat durven wij niet zeggen, dat Jezus in ons geboren is. Dan moesten die Kersdagen blijder dagen voor ons zijn, dan moesten wij hier zoo doodig, zoo gevoelloos niet nederzitten, dan moest die blijde boodschap, die gij heden tot ons brengt, ook ons tot blijdschap wezen; maar ach! alles gaat nog zoo buiten ons om. Het zijn maar vlugti ge, ras voorbijgaande aandoeningen die in ons worden opgewekt, ware Jezus in ons geboren, het ware met ons geheel anders. Wat zal ik tot u zeggen? Ik geloof, dat er ook zulken onder ons zijn, omdat zij Christus en Belial te gelijk dienen, altijd een verdeeld hart medebrengen, de deur hunner harten voor Jezus sluiten, maar openzetten voor de wereld. Ik geloof, dat er nog bij u eene krachtige verandering en losmaking zal moeten plaats hebben,

Sluiten