Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laat los en gij zult losgelaten worden. Neen! ik kan, ik durf, ik wil u niet vertroosten, daar gij de wortel der zaak nog mist, maar ernstig, hebben opgewekt tot het gebed op dezen dag in het verborgene en eenzame, dat de Heere Jezus zich zelf aan u moge ontdekken, dat gij doorbrekend licht en genade ontvangen moogt. Wie weet als gij het in deze dagen ernstig en biddend zult zoeken, of zich de Heere Jezus nog niet aan u zou willen verheerlijken , maar „dat u is Hij heden geboren," dat zal een feit, eene daadzaak in uw leven mqeten zijn en blijven. Meenende in te gaan en eens niet te kunnen, dat zoude vreesselijk ' voor u zijn. Daarom onderzoekt, beproeft u zeiven zeer naauw, Volk, dat met geen'lust bevangen zijt, wee! de gerusten inSion, de verzekerden op den berg vanSamaria. Wee! ook u, met uw „Heere! Heere!" zonder de geboorte van Jezus in u.

Ja!daar zijn wij bevreesd voor, zullen anderen zeggen, daarom staan wij zoo treurig, zoo moedeloos van verre. Er zullen er M. V. onder Gods kinderen zijn en blijven, die aan deze zijde des grafs nimmer tot het volle licht der kersvreugde zullen komen. Voor hen bewaart het de Heere in het paradijs Gods, maar och! of gij nu maar zijn moogt onder degenen die door de heerlijkheid des Heeren omschenen zijn, die aan zichzelven ontdekt zijn geworden, als arme dood- en doemschuldige en ellendige zondaars en zondaressen. Mogten er maar velen onder u zijn, die, al durven zij niet zeggen: Jezus is in ons geboren, dat vlugten en vlieden tot Hem, kennen en oefenen. Och! Heere Jezus, wees mij genadig. Och! verlos mij van mijne zonden, leer mij U kennen, wees Gij mijne Profeet, mijne Priester, mijne Koning. Niemand uwer zal daartoe gebragt zijn, of het goddelijk licht des Geestes zal hem moeten omschenen hebben, in zijne duisternis zijn opgegaan, en als zulks door genade bij u heeft plaats gehad, dan kent gij het een of ander onvergetelijk oogenblik in uw leven, waarin het u

Sluiten