Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer dringende behoefte was, dan voorheen, om naar Jezus te zoeken en te vragen. Neen! ik verwonder mij daar niet over, dat gij bevreesd-zijt u zeiven te bedriegen, maar de ware vrees drijft tot Jezus, vernedert, verootmoedigt de ziel, en voor u heb ik die blijde boodschap: vreest niet, want ziet, wij verkondigen u groote blijdschap. Och! dat de Heere haar heiligen mogt aan uwe zielen. Als de zonde u tot een' last, het zoeken en vragen naar den Heere Jezus, u een doorgaande lust is geworden; er werkzaamheden get kend en aanhoudend mogen worden geoefend, ziet! dan is God op weg om u te redden, zulks leert de natuur u niet. Wanneer gij die zalige onrust in uwe harten moogt kennen, zoodat gij opregt voor God moogt betuigen, in de wereld kunnen wij het niet langer vinden, dan liever'Omgekomen in het zoeken en vragen naar Jezus, dan haar te dienen; dan mag ik u plegtig verzekeren, ook voor u hebben wij die blijde boodschap, de Heere Jezus'is gewillig en bereid om u te verlossen. In u, bekommerde zielen, is Hij geboren, al kunt gij ook voor u zeiven, dat kleine woordje w niet spellen of lezen, zonder dat, zoudt gij voor u zeiven, in Hem geene gedaante of heerlijkheid zien, geene noodzakelijkheid en onmisbaarheid zoo in en tot alles. Och! geve de Heere u, dat gij van alles buiten Jezus moogt afzien, gij niets in u zeiven, maar alles buiten u, in den Heere Jezus, als Zaligmaker, Christus en Heere moogt zoeken en ook vinden. Neen! bekommerde zielen, gij die het met Hem waagt, zult niet bedrogen uitkomen. Naar Hem dan met al uwe nooden en behoeften! Hij alleen kan u helpen, verlossen en zaligen ! Och! dat de Heere u alles ontnemen moge, waarin gij nog in uwe dwaasheid1 eenen grond van hoop en vertrouwen zoekt; dat Hij zelf u dat: ,zvreest niet," heden regt doe beseffen, en gij Hem uit de volheid uwer harten antwoorden moogt: Heere! op Uw woord! Ja! zulke zalige, onvergetelijke tijden zullen velen van

Sluiten