Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mensch door moed- en vrijwillige afval tevens, zich van dat beeld ganschelijk beroofd had, om het plan der verlossing in te zien, en in deze verborgenheid Gods in te dringen, maar het was hun niet geschonken, ofschoon zij gedienstige Geesten waren, die uitgezonden worden, ten dienste dergenen die de zaligheid beërven zullen, dit te doen. Nu het hun echter was bekend gemaakt, toen vatteden zij den gouden draad weder op, dien zij vierduizend jaren geleden lieten vallen, verlieten hunne zalige woonplaats, nu Jezus hunnen Heere, God geopenbaard in het vleesch, mensch was geworden, zij vullen als 't ware, zoo groot eene menigte van Engelen was er, Ephrata's velden en met verhevene Engelentongen zingen zij: Eere (zij) God in de hoogste (hemelen) en vrede op aarde in den menschen een welbehagen ! laat ons:

I. Hel lied zelve verklaren. II. Bij den inhoud van dat lied met u stilstaan. Hl. Met de toepassing eindigen.

1°. Het lied zelve verklaren.

En van stonde aan, zoo lezen wij, was (daar) met den Engel, eene menigte des hemelschen heirlegers prijzende God zeggende: Eere zij God in de hoogste (hemelen) en vrede op aarde, in den mensehen een welbehagen. Duidelijk is het ons dus, dat de Engel des Heeren pas zijne liefelijke Evangelieverkondiging aan de herders geëindigd had of dadelijk was die menigte des hemelschen heirlegers aldaar tegenwoordig. Eigenaardig, noemt Lukas, die menigte Engelen een hemelsch heirleger. Daar bestaat, onder hen eene bewonderenswaardige ordening, als een heirleger zijn zij gerangschikt, als een heirleger voeren zij tegen Gods vijanden den oorlog. Micha zag hen als zoodanig staan nevens den Heere die op Zijnen troon zat, ter regter en linkerhand jran

Sluiten