Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en eenzame nacht heerlijk geklonken zullen hebben over het wijde veld, en eenen alles overmeesterenden indruk te wege bragten op degenen die omschenen met de heerlijkheid des Heeren dit alles hoorden en zagen. Ik geloof dat wij het heerlijke Engelen-lied in deze woorden volledig en volkomen bezitten, geheel zoo als de Engelen het gezongen en de herders het gehoord hebben. De Schrift heeft de gewoonte niet, om wanneer zij de woorden opgeeft van een persoon of van personen dezelve niet op te geven, zoo als zij werkelijk zijn uitgesproken, geenszins een afgebroken gedeelte er van. De gewone verdeeling van den lofzang der Engelen in drie deelen komt mij steeds aannemelijk voor. Terstond terwijl zij zongen voeren zij reeds wederom op ten hemel. Met weinige woorden zeggen zij veel. Hunne lofzang is geheel gerigt tot God Drie-Eenig. Eere zij God in de hoogste hemelen, de eere van God den Vader dus, was het hoogste doel van de openbaring van Jezus in het vleesch. Ziedaar het eerste gedeelte. Vrede op aarde, dat zoude God de Heilige Geest, doordien dat Jezus geboren was, uitwerken. Zietdaar, het tweede gedeelte. In menschen een welbehagen. Ziet! dat betoonde'God de Zoon, door zijne menschheid uit de maagd Maria aan te nemen, dat was het derde gedeelte. Zoo ontvingen de Drie Personen in het aanbiddelijk Goddelijk wezen de eere.

Welaan laat ons

II. bij den inhoud van dit lied stilstaan.

'De Engelen zongen: Eere zij God in de hoogste hemelen. God de Vader dus, was het hoogste doel van de openbaring van Jezus in het vleesch, of wilt gij dit liever, Gods heerlijkheid was het hoogste einde van Jezus geboorte, Wij weten het M. V., den Heere komt alleen de eere van alles toe, Zijn doen is enkel aanbiddelijke majesteit en heerlijkheid, en daarom is het ook

Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, Men loov' Hem vroeg of spa.

Sluiten