Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al zijne schepselen, alles wat ademt is het opgelegd den Heere te loven, te regt mogten de Engelen, wier werk het inzonderheid is den Heere te eeren, uitroepen: Eere zij God in de hoogste, waarbij onze overzetters, het woord hemelen hebben gevoegd. Looft God in de hemelen, looft Hem inde hoogste plaatsen, Ps. 148 vs. 1. De eer die God toekomt, is die der aanbidding, der dankzegging, der verheerlijking, welnu, dit hun hemelwerk verrigten zij thans op aarde van wege de geboorte van het kindeke te Bethlehem. En daar geene geschapene wezens als zoodanig Gode in den eigenlijken zin eer kunnen toebrengen, God alleen zichzelven kan verheerlijken, zichzelven kan eere geven, en Hij dat doet in de openbaring van zichzelven in zijne heerlijke deugden en volmaaktheden; daarom kunnen noch de Engelen, noch de menschen God op eene andere wijze prijzen dan door Hem zijne eigene daden voor te houden. Alleen het werk prijst zijnen meester. Welnu, eere zij daarom God van wege Zijne oneindige, onbegrijpelijke, en alles overklimmende menschenliefde, dat Hij, aan nietige aardwormen, aan helen verdoemenis waardige Adamskinderen heeft willen denken, om daaruit te verlossen uit de grondelooze diepte der ellende, die Hij in eeuwige liefde had liefgehad, om die het allerliefste en dierbaarste dat Hij had, Zijn wondervolle Zoon die Hij lief had, uit eeuwige erbarming te schenken. Alzoo liefheeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eeniggeborene gezonden heeft in de wereld, Joh. '6 vs. 16. Eere zijne onnaspeurlijke en ondoorgrondelijke wijsheid, dat Hij een middel had weten uit te denken, om zonder de allerminste krenking Zijner heerlijke volmaaktheden, op eene Hem betam«nde wijze, eenen weg van ontkoming en verlossing, voor een zoo diep gevallen wezen, als de mensch was daar te stellen. Eene wijsheid Gods bestaande in verborgenheden welke bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft, eer de wereld was, 1 Cor. 2 vs. 7. Eene wijsheid daar zich alle opregte zielen over verwonderen, wanneer zij door den

4*

Sluiten