Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heiligen Geest er ingeleid worden. O dan is die weg zoo wijs, zoo heerlijk, zoo veilig, zoo zalig en moeten zij met verwondering en aanbidding uitroepen: o! wegen der liefelijkheid, o! paden des vredes, Spr. 3 vs. 17. Eere zij God van wege zijne waarheid en onwankelbare trouw, om alle die beloften, die heerlijke profetiën, die schaduwen en beelden, die Hij van Zijnen gezegenden Zoon den Messias gegeven had, te willen vervullen, neen! niet één van al die goede woorden, die Jehovah tot zijn arm en ellendig maar hopend en vertrouwend volk heeft laten spreken, is op de aarde gevallen, Hij is gedachtig geweest zijns heiligen verbonds, Ps. 111 vs. 5. Ziet! nu het beloofde vrouwenzaad, dat de slang den kop zal verbreken, geboren is; de ster in Jakob is opgegaan , die spruite verwekt is, wiens naam men noemt Heere onze geregtigheid, nu, mogen allen die zijne zalige komst verwachteden uitroepen: De getuige in de hemelen is getrouw, Ps. 89 vs. 38, zoo als Hij mij heeft toegezegd, zoo heeft Hij gedaan, Jes. 38 vs. 15. Eere zij God van wege Zijne barmhartigheid en genade. Dat God uit eeuwige ontferming en onnaspeurlijke genade wel wil doen, aan in zich zeiven onwaardige gansch ellendige schepselen, om hen uit den afgrond der hel te rukken en door de komst van Zijnen Zoon in het vleesch te vertroosten, door de innerlijke beweging der barmhartigheid Gods met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte om te verschijnen dergenen die gezeten zijn in de duisternis en schaduwe des doods om onze voeten te rigten op den weg des vredes, Luk. 1 vs. 78, 79. Gods genade, want tot geen minderen prijs konde voldaan worden aan zijne getergde strafvorderende geregtigheid. Eere zij God van wege Zijne regtvaardigheid, dat Hij zulk een dienbaar middel der verzoening en der zaligheid heeft kunnen daarstellen, waardoor aan Zijne wrekende geregtigheid volkomen konde worden genoeg gedaan, daar God veeleer, dan dat Hij de zonden ongestraft konde laten, Zijnen eenigen en eigen Zoon daarvoor heeft willen overgeven, Hem in wien

Sluiten