Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij ook zuchtend uit: Heere, God! waar is die vrede? al roept ook de beangstigde ziel meer dan ooit, Heere Jezus, kom haastelijk! ja, kom haastelijk met uwen Heiligen Geest'. Het tijdstip zal gewisselijk komen waarop de aarde vol zal zijn van dekennis des Heeren, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken, want het zal geschieden tcrzelfde dage, dat de heidenen, na den wortel Isaï, die staan zal tot eene banier der volken zullen vragen en zijne rust zal heerlijk zijn. Eenmaal zeker zal die vrede op deze vernieuwde aarde bestaan, alle vijanden Gods door Zijnen ijzeren scepter verslagen zijn, alle verlosten door Zijn bloed, uit alle talen, volken en natiën en geslachten der aarde in vrede te zamen wonen. Eenmaal zal het M. V. bevestigd worden: zij zullen U vreezen zoo lang de zon en de maan zullen zijn van geslachte tot geslachte, Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de druppelen die de aarde bevochtigen, in zijne dagen zal de regtvaardige bloeijen en de veelheid van vrede, tot dat de maan niet meer zij. En Hij zal heerschen van de zee tot aan de zee, en van de rivieren tot aan het einde der aarde, Ps. 72 vs. 5, 8. Ja! dat zal plaats hebben, dat mogten de Engelen zien, zoude de kribbe en het kruis van Jezus uitwerken, dan zoude het in vollen nadruk zijn eindeloos en eeuwig, vrede op aarde, want waarlijk God neemt de Engelen niet aan, maar het zaad Abrahams. God heeft Zijnen Zoon gezonden in de wereld, ten licht der heidenen, om Zijn heil te zijn, tot aan het einde der aarde. Jes. 49 vs. 6.

Eindelijk in menschen een welbehagen, dat betoonde God de Zoon, door Zijne menschheid uit de maagd Maria aan te nemen. Welbehagen, geen woord M. V. bestaat er hetwelk eene rijker en dierbaarder beteekenis bezit. Gods goedwilligheid en genegendheid wordt er door uitgedrukt. Gods eeuwige, almagtige vrije verkiezing door niemand of niets buiten buiten Hem zeiven bewogen. Welbehagen Gods in menschen, waarlijk hier hebben wij de grootste wonder-

Sluiten