Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreuk, als wij nadenken: Wie God, wie dat de mensen is! Welbehagen Gods, alleen door en in en met den geborenen Christus, omdat het Zijn welbehagen was, Zijne vermakingen waren met de menschenkinderen, Spr. 8 vs. 31, van Hem, in wien God Zijne wijsheid voornamelijk openbaart. "Vele en velerlei vragen kunnen wij hier doen. Waarom kwam Jezus niet, daar Hij der Engelen Heere was, om hen te verlossen die hun goed beginsel hadden verloren? dat was niet Zijn welbehagen. Waarom liet God zich zooveel gelegen liggen aan deze aarde, om der zonden wil door Hein vervloekt? Waarom ontfermde de Allerhoogste zich over duivelskinderen, want dat zijn wij immers geworden, die onder Zijnen regtvaardigen toorn liggen? omdat het welbehagen des Zoons in die menschen was, naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen. Maar de Engelen zijn toch veel verhevener wezens dan de menschen, dan dat zondig Adamskroost gevallen in hunnen stamvader, hun verbondshoofd, in hem dood in zonden en in misdaden? Gods weg is in het heiligdom, Gods gedachten zijn hooger dan de onze, het was het welbehagen des Zoons, die in de gestaltenis Gods het geen roof behoefde te achten , Gode even gelijk te zijn, dat is ons antwoord. Maar hoe? welbehagen in zondaars, in goddeloozen, in vijanden? Ja! het is een onuitsprekelijk wonder, maar nogtans het was het welbehagen des Zoons, die zeggen kon, omdat Hij de waarachtige God is: Ik en de Vader zijn één. Hoe? welbehagen Gods in menschen? Ja! laat ons niet verder vragen — maar keert in tot uzelven, gij, die door God zijt opgezocht, die wentelende in uw bloed, gerust en zorgeloos nederlaagt op het vlakke des velds, terwijl niemand medelijden met u hadt, gij het met uzelven niet gevoeldet; waarom u opgezocht onder de velen, die naar Hem zoeken; u, die naar Hem niet vraagdet? Waarom u slechten, met voorbijgaan van zoo vele beteren onder de zondaars? Welbehagen van God was het, het is verborgen voor zoo vele wijzen en verstan-

Sluiten