Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

danigen onze toevlugt tot Hem genomen, en is er een nieuw lied, in onze monden gelegd, uiteen verbroken hart, en verslagenen geest, al zingen wij het ook gebrekkig en stamelende: Zijnen Naam moet eeuwig eer ontvangen! Wien heb ik nevens u in den hemel; nevens u lust mij toch ook niets op de aarde! Wel! een iegelijk onzer wien dit geen vreemde zaak moge zijn, en die, zulks zingen kan, met dat och! Heere, mogt het opregt zijn, och! mogt het alles alleen tot uwe eer in en bij mij zijn. Groote God en Zaligmaker Christus, Heere. Helaas! ik vrees, dat er onder ons nog zullen wezen, die hoorende doof en ziende blind, ook in deze dagen zijn gebleven, of die zeggen, welk een heerlijk Engelenlied! maar zonder gevoel des harten, of die de waarheid zonder toepassing voor zich zeiven hebben hooren verkondigen. Ja, ik vrees dat er zelfs onder ons, en de onzen, zullen gevonden worden, die onverschillig en zorgeloos, die heugelijke blijmare die de aarde in het rond verheugt, hebben blijven verwerpen, en zelfs ook in deze dagen geene kniën voor Jezus gebogen hebben, voor Hem niet, wien de Engelen Gods de eere toebragten. Wij beklagen u, bij wien het zoo gesteld is, wij hebben medelijden met uwen gevaarvollen toestand, want wij zijn er innig van overtuigd, dat het lot van een iegelijk zondaar die onder het Evangelie geleefd heeft en onbekeerd is gebleven verschrikkelijk zal zijn, in den dag der dagen, waarin hij voor Jezus als rigter zal moeten verschijnen, om geoordeeld te worden. Gij die hier aan deze zijde des grafs niet ter eere van Jezus leert spreken en zingen; gij zult éénmaal schreeuwen van pijn in die plaats, waar de verdoemde het eeuwig zullen uitgillen, wij lijden smart, in die plaats, waar eeuwig zal zijn weening der oogen en knersing der tanden. Daar is onder den hemel en op aarde voor niemand onzer een anderen naam gegeven door welken wij kunnen zalig worden. Och! leerdet gij dan nog in dezen uwen dag bekennen, wat tot uwen vrede dient. De langmoedige God heeft tot nu toe uw leven nog gespaard,

Sluiten