Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geenen lust gehad in uw verderf, noch in uwen dood. Mogt gij Hem niet langer kunnen en willen wederstaan, heden nog u voor Hem buigen en bidden dat Hij uwe harde harten bekeere, en u doe roepen aan Jezus voeten, gena. o God! gena. Dan zouden nwe stomme monden geopend worden, gij den Heere een nieuw gezang zingen, al ware het nog met bevende lippen, een gezang waarvan de grondtoon zal wezen, Heere! zoudt Gij raetzulken als wij zijn nog te doen willen hebben? zouden zulken U nog eere kunnen toebrengen? Heere! breek dan door met Uwen Heiligen Geest.

Och! of wij zingen konden het Eere zij God! maar de Heere hoort het gebed der zondaars niet, hoe zou Hij dan naar onze gezangen luisteren? ach! wij hebben geen zingensstof, veel meer stof om te klagen over onverschilligheid, ongevoeligheid en doodigheid. Ja! wie zal het optellen, waarover al niet, zoo zullen er misschien ook onder ons gevonden worden die zoo spreken, terwijl anderen er zullen bijvoegen, moesten wij zingen, ons zingen zoude maar spotten zijn, neen! laat ons veelliever zwijgen. Treurige toestand waar het zoo gesteld is, en nog veel treuriger wanneer het als 't ware, eene dragelijke ziekte bij ons geworden is. Treurige toestand, want de Heere verklaart van zijn volk, zij zullen mijnen lof vertellen. Treurige toestand nog eens, wanneer men daarmede het zondige vleesch versctoonen wil en zich met onmagt bedekt, om zijne eigene schuld voor God te bedekken, en Christus en Belial te gelijk wil blijven dienen, wee de geruste in Sion! het volk dat met geene lust is bevangen! mogt elk uwer zich hier naauw voor God onderzoeken en beproeven, gij die in dien toestand leeft, geene rust voor u zeiven kennen, voor en aleer gij daaruit verlost zijt geworden, want die zoo blijft, heeft wel toe te zien of de Heere zijn werk in hem begonnen heeft, want elke verandering is daarom nog geene waarachtige bekeering.

Het is mogelijk, M. V., dat er onder u bekommerde en heilzoekende zielen zijn, die in doodigheid verkeeren, maar

Sluiten