Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen vervuld worden, da» worden al de wereldsche zorgen en bekommernissen gemakkelijk vergeten, en geene aardsehe dingen, hoe naauw er anders onze harten ook aan verbonden .zitten, kunnen ons in zulke oogenblikken terughouden. De een wekt dan den anderen als 't ware op, het wordt ons dan gemakkelijk gemaakt om alles over te geven en te verlaten, alles los te laten en dan gaat het ons gelijk die herders; wij gaan dan naar Bethlehem, om te zien het woord, hetwelk daar geschied is, hetwelk de Heere ons heeft bekend gemaakt. ,/Laat ons zien het woord, dat daar geschied is, hetwelk de Heere ons heeft bekend gemaakt," zoo spraken zij tot elkander, de zaak dus, die geschied is, willen zij onderzoeken, want ie Engel had hun gezegd: dit zal u het teeken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Het kan hun geenszins te doen zijn geweest om een klein kind te zien, neen! om verkwikt en ve$flfpost te worden met het gezigt vau den Messias. Naar Hem immers, hunnen Zaligmaker, Christus en Heere, hingen hunne zielsgenegenheden uit. Zij verloren alles uit het oog, daar zij Hem alleen in het oog hadden. Het geloof aan het woord Gods, de hoop op de belofte Gods, de liefde tot den Verlosser in hunne zielen. Ziet! dat alles drong hen, om alles te verlaten, om maar bij Jezus te zijn.

Zij kwamen met haast, zoo verhaalt ons Lukas, eigenlijk staat er, zij kwamen haastend; door niets, hoe ook genaamd lieten zij zich terug houden, vliegende als duiven tot hare vensteren, Jes. 60 vs. 8. Alle gingen zij heen, niemand hunner bleef achter. Ja! dat spoeden, dat komen met haast, dat haasten om af te komen, om maar bij Jezus te zijn, alle regt overtuigde zielen kennen daar iets van, als de genade ons dringt, dan zwijgt het tegensprekend hart, dan is het een moeten, dan is de liefde sterker dan de dood, de ijver hard als het graf, hare kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heeren, vele wateren zouden dezelve niet uitblusschen

Sluiten