Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid, zij mogten zich in Hem met eene heerlijke en onuitsprekelijke vreugde verblijden, zich voor dat kindeke buigen, Hem in het stof aan bidden, dat was in deze oogenblikken zaligheid voor hunne zielen en nu was het ook geen wonder, dat zij met David uitriepen: wij hebben geloofd, en daarom hebben wij gesproken, Ps. 116. Laat ons zien

II. Hoe zij daarmede werkzaam gemaakt werden voor anderen.

En als zij het gezien hadden, maakten zij alomme bekend het woord, dat haar van dit kindeke gezegd was. Ziet: dat was de heerlijke uitwerking van hun zalig vinden. Zij vermogten niet stil te zwijgen van datgene, hetwelk zij met hunne oogen gezien hadden. Hunne harten waren met den Heere vervuld, hunne monden vloeiden van Hem over, alomme moesten zij het bekend maken, tot elk, die hun ontmoette, er van spreken. Het woord, dat de Engel gesproken had: ziet! ik verkondig u groote blijdschap die alle den. volke wezen zal, hadden zij regt goed begrepen. Ja! wij mogen wel zeggen: als Elihu waren zij der woorden vol, de geest hares buiks benaauwt hen, zij moeten spreken, opdat «ij lucht krijgen, Job 32, vs. 18, 20. Aan vele en velerlei menschen deelden zij die heugelijke blijmaar mede: het woord, dat hun van dat kindeke gezegd was. Hoe eigenaardig, M. V. zij spraken niet over hen zeiven, over de vrees en de blijdschap, die zij in hunne zielen ondervonden hebben, dat zoude voor velen eene onverstaanbare taal zijn geweest, neen! zij spreken alleen van dit kindeke, hetwelk hunne oogen gezien hadden; van dit woord, heden is u geboren de Zaligmaker , de Christus, de Heere! Is het wel anders met ons, als wij den Heere Jezus voor ons zei ven gevonden hebben? Al wat aan Hem is, ons gansch begeerlijk ? Hij ons boven alles dierbaar is geworden ? Zijn er niet onder u, die zich die zalige tijden mogen herinneren, toen gij Jezus voor u

Sluiten