Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu in de hel, die niet gewild heeft, dat Jezus koning over hem ware, hoe menige oude van dagen is verhard van harte geworden, dewijl hij in zijne jeugd aan zijnen Schepper niet wilde gedenken, geen' lust had Jezus vroeg te zoeken, hoe menigeen heb ik op het ziek— en doodbed hooren uitroepen, te laat! te laat! er was voor hen dus eenen tijd, dat dit niet zoo was, aan deze zijde grafs begon hunne zelfsveroordeeling dus reeds, en wat zal het voor zulken dan hier namaals zijn, die den welaangenamen tijd, den dag der zaligheid hebben laten voorbijgaan zonder Jezus te hebben gezocht en gevonden. Wat zal M. V. de vrucht van mijne prediking in deze Kersdagen voor u zijn? Zullen velen zich verwonderen over hetgeen tot hen gesproken is, en zal het daarbij blijven ? Wij weten het niet, maar het ligt voor uwe rekening, de dag des oordeels zal het openbaren, maar dat verzeker ik u plegtig, als gij u niet haast om uw leven te behouden, om Jezus te vinden, zonder Hem stervende gaat gij voor eeuwig verloren, u wacht dan niets anders dan een eeuwig zielsverderf. Och! trage onverschillige, lustelooze zondaars mogt het heden nog bij u komen om met haast op te staan uit den dood der zonden en misdaden, waarin gij uederligt en als gansch hulpeloos tot Jezus te vlieden, op dat Hij u ten redder mogt zijn. Nognoodigenen roepen wij u tot Hem, en verkondigen wij u het dierbare Evangelie der genade, en wijzen wij u op Hem, die de eenigen naam is, onder den hemel en op aarde gegeven, door wien gij kunt zalig wórden. Och! dat de Heilige Geest u overtuigen mogt, wij vermogen het niet, van zonde, geregtigen oordeel, op dat gij u als dood en doemschuldige zondaars voor God leerdet kennen. Bidt om den Geest der genade en der gebeden, wie weet of de Heere God u nog niet zal willen hooren.

Overtuigden, ja! Zijn er misschien velen onder ons, die zich dikwerf verwonderden, en die het ook uitgesproken hebt: ja! hadden wij maar dat heilgoed, hetwelk ons zoo gedurig

Sluiten