Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is verkondigd, en die zich verbeelden, dat zij het nog al begeeren zouden; maar wat zijn die overtuigingen, die begeerten, zonder zielswerkzaamheden? Wat zijn zij, indien zij u niet dwingen om met haast Jezus te zoeken, met verlating van alles, waaraan uwe zondige en wereldlievende harten zijn verbonden? Gevaarlijk is het daarop eenige hoop te vestigen, meestal zien «ij, dat zij verdwijnen als eene vroeg opkomende morgendauw of morgenwolk. Och! onderzoeke een iegelijk uwer, volk! die met geen lust zijt bevangen, u naauw, zeer naauw voor den Heere. Geene verwondering of bloote verstandsovertuiging moet het zijn. Neen 1 een bidden, een roepen, een zuchten, een begeeren, door den geest der genade en der gebeden, om Jezus, en naar Hem, uit de diepte van een door zonden verbroken hart, van eenen verslagenen geest. Indien gij dat nog niet voor u zeiven hebt leeren kennen, dat het bij u een haasten werd om het eeuwig verderf te ontvlieden, en om Jezus te vinden. Ziet! dan hebt gij wel toe te zien, om u zeiven niet te bedriegen met eene ij dele hoop, die u beschaamd in die groote eeuwigheid zal doen uitkomen. Och! bidt dan, gelijk ik u zoo gedurig, nooit te veel vermanen kan. Doorgrond mij Heere! opdat gij niet met eenen leugen in uwe hand verloren moogt gaan.

En gij M. V., die van verre staat, wel zeggen moogt, dat er door goddelijke genade een zoeken en vragen naar Jezus bij u is gekomen, maar niet dat zalig vinden, waarna elk overtuigde zondaar zoo hijgend uitziet. Ja! tot een verliezen, kwijt worden en overgeven van u zeiven aan Jezus, een aannemen van Hem in het geloof, zal het met u moeten komen; alles, alles zal verlaten moeten worden, het zal Jezus geheel, Jezus alleen, Jezus volkomen moeten worden en zijn, het zal met al uw eigen ik in den dood in bewondering en aanbidding aan zijne voeten moeten komen. Wie weet, waaraan gij nog verloochend zult moeten worden, wat er nog tusschen Jezus en uwe zielen is, alle dingen zult

Sluiten