Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Uitgever dezes zijn nog voorhanden: De navolgende LEERREDENEN van

Ds. A. P. A. Dü CLOUX:

r ZESTAL.

1 Wat zullen wii doen, Mannen Broeders ? (Pinksterpreek).

Hand. H: 37, 38.

2 Naomi en hare wederkeering met Ruth naar Bethlehem.

Enth I: 19—21.

3. Gods beloften aan de kleinen. Zach. XIH: 7.

4. Het woord des Heeren tot de geloovigen, die over

hunne onvruchtbaarheid klagen. Gal. IV: 27.

5. Het lokken van den zondaar, het werk des Heeren.

Hozea n: 13.

6. Pniël. Aangezigte Gods. Gen. XXXII: 30, 31.

2° ZESTAL.

1. De reiniging van eenen Melaatsche. Math. VIII: 1—4.

2. Een ding is noodig. Luk. X: 3—42.

3. Het goede deel. Luk. X : 42.

4. Het volk dat welgelukzalig is. Ps. LXXXIX: 16.

5. Het treurende volk, een zalig volk. Math. V: 4.

6. De weenende Maria Magdalena vertroost. (Paaschpreek.)

Joh. XX: 11—17.

3* ZESTAL.

1. Zaccheus krachtdadig door Jezus geroepen.

Luk. XIX; 1—5.

2. Zaccheus krachtdadig tot Jezus gebragt.

Luk. XIX : 6—9.

3. Jezus zoekt en zaligt, dat verloren was. Luk. XIX : 10.

4 Den Heere vraagt den zondaar naar deszelfs naam.

Gen. XXXII: 27.

5. Jezus, de Hemelsche Zielenarts, zich openbarende aan eene lijdende zondares. Luk. VUL: 48.

6. Verootmoediging, die den zondaar groot maakt.

2 Sam. XXH : 36.

Sluiten