Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4° ZESTAL.

1. De Christen, een vreemdeling op aarde. Ps. CXIX : 19-

2. De regtvaardige wordt naauwelijks zalig. 1 Petr. IV: 18.

3. De Heere alleen bevestigt zijn volk. Ps. LXXXVH: bK

4. Tot Jezus te komen, moet den zondaar gegeven worden van God den Vader. Joh. VI: 65.

5. De Heere begint en voleindigt zijn goed werk in ons.

Phil. 1: 6.

6. De stormachtige zeetogt van Jezus en zijne volgelingen.

Matth. VIII: 23—27.

5° ZESTAL.

1. De Apostolische zegenbede (Afscheids-Leerrede van.

Oldenbroek, 18 Mei 1846.) Hand. XX: 32.

2. De wetenschap van Jezus Christus en dien gekruist. (Intreê-Leerrede te Oud-Alblas, 1 Junij 1856.)

1 Kor. II: 2.

3. De voorbereiding der wedergeboorte, Joh. IV : 4—15.

4. De wedergeboorte. Joh. IV: 16—26.

5. De uitwerking der wedergeboorte. Joh. IV: 27—30.

6. Het toevlugtnemend arm zondaarsgeloof der Kananesche

vrouw. Matth. XV: 21—28.

6° ZESTAL.

1. Simeon. Luk. II: 25—36.

2. Anna , de Profetesse. Luk H : 36—38.

3. De Apostolische Zegenwensch. (Afscheids-Leerrede van Oud-Alblas, 19 April 1857). 2 Cor. XIII: 13.

4. De Verzoening met God, in Jezus Christus den Heere.

(Intreê-Leerrede te 's Grevelduin Kapelle, 26 April 1857.)

2 Cor. V: 19, 20.

5. Bewezene Weldadigheid Gods. (Gedachtenis-Viering van viif-en-twintigjarige Evangeliebediening.)

Ps. CXVI: 12, 13.

6. Oogen, die op God zijn. 2 Chron. XX : 12\

Prijs per Zestal 80 Cents. Afzonderlijke Nummers 15 Cents.

Sluiten