Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eens even op pooten zetten, doch ook hier kon nfets van komen. De commissie ging, zoo zij gekomeg was.

Hierop richtte ik dit schrijven aan de Classicale Commissie.

"Kellogsville, Mei 19, 1893.

"Aan de Classicale Commissie van de Classis Grand "Rapids, bestaande uit de Leeraren J. H. Vos, L. J. Hulst en "W. R. Smidt.

"Waarde Broeders.

"De toestand in de gemeente Kellogsville is, sedert 't be"zoek der commissie door Classis Grand Rapids herwaarts "gezonden, veeleer erger dan beter geworden. De zaken 'staan nu zóó, dat tenzij er spoedig verandering kome, de "geheele gemeente uit elkander spat. Nu schrijf ik u, broe"ders, niet om u op uw plicht te wijzen, maar omdat ik het "in gegeven omstandigheden mijne dure roeping acht te "zijn. Door plichtsbesef gedrongen, veroorloof ik mij dan "de vrijheid u als Classicale Commissie er opmerkzaam op "te maken, dat de Classis Grand Rapids de zaak in handen "heeft en dat gij als Classicale Commissie dus aansprak elij < "zijt voor de gevolgen, indien gij niet zoo spoedig mogelij* "eene speciale Classis tezamenroept. Op onze October "Classis is besloten, dat dit het werk zou zijn van de Classi"cale Commissie. Roeping en plicht is het dus dat gij zoo "spoedig mogelijk de Classis weer samenroept. De kerke"raad alhier kan niets doen aan de zaak omdat ten eerste "deze zelf in twee partijen tegenover elkander staat, en ten "tweede daartoe de bevoegdheid niet meer heeft, sedert de "Classis er de handen ingestoken heeft. De Classis mag de "zaak alhier niet zoo half en half laten zitten. En ook mag "ze niet lang wachten, opdat geen anderen de kudde weg"rooven en overmits de bediening van Woord en Sacramenten in het ongerade is, hetwelk niet mag bestendigd wor"den. De Classis is nu krachtens ons gereformeerd kerkrecht, geroepen handelend op te treden. Zij trachtte te "verzoenen, wat zich tot verzoening brengen laat, zij zette "terecht wie terecht ge/.et moet worden, óf anders zij snijden "af, wie af te snijden is. Zoo kan de zaak tot een goed ein"de gebracht worden. Anders niet. De kerkeraad kan vóór "dien tijd niets doen want de^aak is in handen der Classis. "De zaak moet eerst voor de geheele Classis uitgemaakt en "dan zende de Classis een commissie herwaarts, die de ge"nomen besluiten uitvoert. Omdat ik niet de verantwoordelijkheid van het lange uitstellen der Classis op mijne schou"ders wil hebben, daarom achtte ik het mijne roeping u een

Sluiten