Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"de gemeente gewekt. En dat door een persoon die zelf op "onze kerkeraadsvergaderingen alles met ons in de beste "orde verricht heeft, gelijk de Notulen van den kerkeraad "zwart op wit kunnen bewijzen en welke door hem zelf mede "goedgekeurd zijn. ,

"Broeder Buursma heeft zich echter zóó aan den kerkenraad verklaard, dat hij geen "ja" had gezegd op de gemeentelijke vergadering daarop dat er uitgeroepen werd, "dat er bij de nominatie een geheim was, doch hierop, dat "bedoeld persoon had gezegd dat hij er bezwaar in had om ''ouderling te zijn. Doch dit wordt haast door iedereen ge"zegd, die op de nominatie geplaatst werd en was geen wettig bezwaar om er voor uit den weg te gaan."

"Hetgeen gebeurd is op de gemeentelijke vergadering : "heeft echter vele goede, eenvoudige menschen in de war 'gebracht. En omdat er onder ons velen zijn, die zoo licht Zich laten medeslepen, zonder dat ze recht goed weten, ''waar het over gaat, zoo meent de kerkeraad dat het in deZen zijn plicht is, ieder te waarschuwen, dat hij wel ' moet weten, wat hij doet. Er is ons n.1. ter oore gekomen, . dat er weer stille vergaderingen gehouden worden in 't "midden der gemeente. En daarom wenschen wij een ieder te vermanen om daaraan geen deel te nemen, of, indien "men dit reeds gedaan heeft, er onmiddelijk mede te breken, "opdat men zich zoodoende niet strafbaar make voor de "kerkelijke tucht. Want zulke vergaderingen mogen er "niet gehouden worden.

„. .."Wenscht iemand der leden nadere inlichting dan wende ''hij zich tot den kerkeraad, als deze in zitting is en dan kan "elk alles haarfijn gewaar worden. De kerkeraad is overtuigd, dat er in alles naar Gods Woord en de goede orde "der kerk is gehandeld. Ieder zegge dit afgekondigde "woord, opdat geen eenvoudige zielen misleid worden.

"Ook schijnen velen niet te weten, dat het verzuimen "van de geregelde samenkomsten op den dag des Heeren "een kwaad is, dat door de kerkelijke tucht kan worden sestraft." s

Niemand der ontevredenen vermande zich echter om op den kerkeraad te verschijnen. Wel joeg men met paard en slede in de gemeente rond om de menschen op te ruien en ze ter vergadering op te roepen, doch noch. den kerkeraad noch den leeraar stelde men met de samenrottingen officieel in kennis.

Als gevolg van dit onkerkelijk-revolutionair woelen kregen wij de heeren op onze kerkeraadsvergadering van Jan.

Sluiten