Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"Tevens wenschen wij u in herinnering te brengen, dat "'de commissie, bestaande uit de broeders D. D. Langereis, ■"ouderling W. Hoek en C. Kreling in hun rapport u vriendelijk verzocht hebben om bedoeld besluit te schrappen "uit het Notulenboek.

"Zoo komen wij thans als een eenparig man tot u met ■"het beleefd, doch tevens dringend verzoek om Art. 13 van "de bedoelde Notulen te vernietigen en uit het Notulenboek te schrappen.

"Waarlijk, broeders! onze leeraar heeft veel moeten door"worstelen en wij gevoelen dat de Heere hem krachtig heeft "ondersteund in alles. Anders had hij niet alles kunnen "'verdragen. Hij heeft wel iets anders verdiend, dan om zóó ■"in onze Classicale Notulen te boek te staan. Wij kunnen "verklaren, dat onze leeraar onberispelijk is in leer en leven. "Hij is nog jeugdigen daarom bidden wij u, wilt eenigszins "den druk verlichten,-waaronder hij zijn arbeid moet verrichten. '■ :.

Namens den Kerkeraad,

"(Wasget.) Oudl. Diak.

"J. Brondijk, H. Berghuis,

"P. Bosker, F. Boekhout,

"J. Buiskool, F. Ritzema."

Nadat dit alles gehoord was, besloot de Classis met eenparige stemmen, dat men niet op de bezwaren der malcontenten in kan gaan. Destukken waren onwettig ter tafel.

Men zou zeggen: dat loopt voor Amerika's doen nog al tamelijk wel af. Maar past op! Nu komt het! Zonder dat dit goede besluit herroepen of vernietigd is, beginnen sommige leden der Classis, wier namen wij hier nog maar niet zullen noemen, weer van onder op te woelen. "O men maakt die menschen uit Kalamazoo zoo boos." Men verbittert hen." "Zij moesten toch ook eens wat zeggen," etc. etc.

Ds. Koster stak dadelijk 't hoofd op en wilde de Classis pog iets voorlezen. Het werd hem echter niet toegestaan. Die menschen moesten nu "eerst eens wat zeggen," Toen die menschen dan ten slotte "eerst eens wat gezegd hadden," besloot de vergadering om een commissie naar Kalamazoo te zenden. Nu kreeg Ds. Koster nog even het woord en las de vergadering nog de volgende instructies zijn kerkeraad voor:

"Bijaldien de Classis desniettegenstaande op de bezwaren der malcontenten wenscht in te gaan, zoo geeft de kerkeraad bij dezen zijAvafgeVaardigden in last;

Sluiten