Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. De tweede reden was vrees voor de overmacht. Uit de schorsching bleek hem voldoende, dat de Classis Grand Rapids tot het ergste in staat was en met meerderheid van stemmen kan men immers alles besluiten! Voor dat men hem dus ter aarde toe vertreden had, dacht hij het raadzaam zich uit de omhelzing los te maken.

3. De derde reden was een gevoel van christelijke bescheidenheid. De Classis had zooveel als gezegd: "Broeder Koster gij doet dat niet goed. Laat ons daar eens bij." Gij staat ons in den weg. Nu Ds. Koster is niet in den wijngaard des Heeren werkzaam om een "stand in den weg" te zijn, maar om de kerke Gods verder te helpen. Indien de wijsheid der Classis dan zooveel vermag om onrecht rechtte maken, nu de heeren mogen dan hun gevat er volop van hebben. Ds. Koster zal zorgen dat hij hen niet in den weg zal staan. Wel is waa» verliest hij daardoor tevens alle recht van protesteeren, doch wat zal één jong predikant tegen zoovele grijze haren vermogen? En indien het dan nuttig mocht zijn, dat één mensch voor het volk stierf, welnu hij wilde dan die man wel zijn.

Zondag 19 April kwam. De kerkeraad was van plan een preek te lezen en den prediker, die de Classis tegen wil en dank toch mocht zenden, terug te sturen. Ds. Dieperink Langereis is de man, dien de Classis opdroeg om desniettegenstaande te prediken. Z. E. W. ging er dan op af op' grond van zijn Classicalen lastbrief. De kerkeraad oordeelt hem op grond van dien lastbrief te laten geworden. Echter niet, tenzij hij vooraf bekend make, dat de kerkeraad het doen der Classis veroordeelt en zijn volle recht behoudt. Dit viel Z. E. W. gemakkelijk. Hij maakte dan ook bekend vóór hij ging preeken, dat ook hij zelf oordeelde dat de Classis verkeerd handelde dat hij bij Ds. Koster had gestaan en dat hij zulks nog deed.

Op de«en voet predikte Ds. D. Langereis driemaal, terwijl de gemeente zelf voor 't meerendeel bij de D. Ref. onderdak zocht voor dien dag. Ook Ds. Koster kerkte dien dag bij Ds. Strabbing.

De kerkeraad, vernemende hoe groot het ongenoegen over deze zaak was in de gemeente, telegrafeerde April 24 aan den predikant, die voor den volgenden Zondag door de Classis was bestemd Rev. P. Ekster:

"By no means come. You will not be received. The "Consistory."

Niettegenstaande het vroegere schrijven des kerkeraads aan de Classicale commissie en dit telegram, verscheen nogtans Ds. Ekster in Kalama?oo Zondag 26 April. Hij

Sluiten