Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En nu zullen wij D. V. tot de Synode onze godsdienstoefeningen op een andere plaats voortzetten. Onze leeraar heeft zich wel losgemaakt van hei Instituut der Holl. Chr. Geref. Kerk doch niet van de kerk van Christus. Op ons verzoek heeft hij dan ook beloofd ons te zullen dienen met bediening van Woord en Sacrament tot op de Synode en niet tot een andere kerkgemeenschap over te zullen gaan vóór dien tijd.

' Wij kunnen natuurlijk het doen der Classis niet erkennen. Voor ons zijn onze leeraar, ouderlingen en diakenen, voor zooverre zij voor hun ambt niet hebben bedankt, (hetwelk het geval is met twee hunner zooals de lezer wel opgemerkt zal hebben) niet geschorscht of afgezet.

Wij willen zoo samen voort arbeiden in de hoop dat de a. s. Synode ons recht doen zal. Wij gaan (althans vóór dien tijd) niet tot een andere gemeenschap over. Ons dunkt wij moeten het besluit der breedste vergadering afwachten. Men zou ons anders steeds voor de voeten kunnen leggen: ja, maar, broeders, gij zijt te spoedig heengegaan. Wij willen in deze zaak met vrije gewetens voor God staan. Moeten wij er dan uit op Synodaal besluit, dan ligt de verantwoording op die schouders, welke in des Heeren oordeel schuldig staan.

Wij besluiten met een wensch en deze is, dat het ons mogelijk gemaakt worde, dat wij naar Gods Woord en onder gezag van onze Belijdenisschriften en Dordtsche Kerkenorde als Gereformeerde Christenen in het Genootschap mogen kunnen leven. Dat ons onze eigendommen terug gegeven mogen worden. Dat wij onzen leeraar mogen behouden. En wij twijfelen er niet aan, als dit zoo mag worden, of Ds. Koster zal dan ook zijn voet wel terugtrekken dien hij buiten 't Genootschap gezet heeft en van zijn bedanken terug komen.

Dat geve de Heere om Zijns Naams wille.

Mocht de Synode met ons willen onderhandelen, dan wijzen wij haar Ds. S. Koster aan als den persoon, die onze belangen bij te behartigen zal. Z. E. W. heeft geen roeping op de Synode, als buiten het Genootschap staande, doch indien de Synode met ons handelen wil, zoo heeft hij zich bereid ^verklaard op de Synode te willen verschijnen, indien men hem daar maar even mede in kennis stelt.

Geschreven op last der verjaagde gemeente aan N. West Str., Kalamazoo, Mich.

Aldus vastgesteld en uitgegeven met algemeene approbatie der gemeente door den kerkeraad.

Oudl. P. Bosker, Diak. F. Boekhout, J. Buiskool, H. Berghuis.

Kalamazoo, Mei, 1896.

Sluiten