Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en van daar naar de kerstmarkt, die op het slotplein en in do tweede straat gehouden werd.

De arme jufvrouw Zöllner, zoo heette zij, had niet zonder reden geweend. Zij had in de laatste jaren vrij wat kommer doorgestaan, menige ontbering geleden. Haar man was eens een welvarend koopman geweest. Zij hadden voedsel .en deksel voor zioh en hunne kinderen gehad, en het had hun aan niets ontbroken, zoo zelfs dat zij niet slechts het noodige, maar ook alles in overvloed konden bekomen. In het droevige jaar waarin de handel een zwaren schok leed , en het eene handelshuis na het andere bezweek, had ook hun welvaren een haastig en onverwacht einde gevonden. Door den val van onderscheidene handelshuizen waarmede hij in naauwe betrekking stond, had de heer Zöllner aanzienlijke verliezen geleden. De eene slag na den anderen had hem getroffen. Wijl hij vlijtig en voorzigtig was, zou het hem welligt gelakt zijn, zich weder te herstellen en zijn handel, alhoewel met minder middelen en meer in het klein, door te zetten. Maar zijne schuldeischers hadden het hem moeijelijk gemaakt. Een onder hen vooral, de rijke koopman W. in Hamburg, was hard en onverbiddelijk tegen hem geweest. Hij had de betaling van zijne schuld onmiddelijk gevorderd. Vermits de ongelukkige man niet in staat was om te betalen, had hij zijne zaak moeten eindigen en zich failliet moeten verklaren, dat is onmagtig om te betalen. Van dien tijd af, bevond hij zich met zijn gezin in een armoedigen en bedroevenden toestand. Wel had hg op het kantoor van een berlijnsch handelshuis werk en verdiensten gevonden; zoodat hij zich daarvan mot vrouw en kinderen, ofschoon op karige wijze, kon onderhouden. Maar nog altijd drakten hem de verbindtenissen, die hij had moeten aangaan, en waardoor hij van zijne schulden gedurig moest afdoen. Het meest drukte hem de aanzienlijke som van vijftien honderd thaler (f 2700), die hij bovengenoemden koopman in Hamburg schuldig was, en die hij als eerlijk man ook gaarne wilde voldoen. Door onvermoeide vlijt en door velerlei

Sluiten