Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontberingen, was het hem mogelijk geworden, van lieverlede van deze schuld drie honderd thaler af te doen. Maar het was nog altijd, twaalf honderd thaler, die hij den hardvochtigen man te betalen had. Eene groote, eene bijna niet te boven te komen som! Hij was voor acht dagen op reis gegaan, om eenige handelshuizen op te zoeken, door wier bankeroet zijn val veroorzaakt was geworden en die :*hans, naar hij gehoord had, weder in bloei waren. Hiftowilde beproeven of hij niet de aanzienlijke sommen, die zij hem reeds 8 lang schuldig wairen, van hen ontvangen konde eai daarmede zijn onverbiddelijken schttldeischer voldoen. Heden op den kerstavond, had hij weder willen terug komen om de feestdagen in den kring van zijn gezin te vieren. Nog was hij niet gekomen en missahien eerst laat in den avond te verwachten. Daarom was aijne vrouw met de beide'kinderen uitgegaan, om hun nog waaraf de kerstmarkt te laten zien en hun daardoor eene kleine vreugde te verschaffen. Wij willeu hen nu een poosje hunnen weg laten gaan en hen eerst weder opzoeken , nadat wij eens omgezien hebben naar een man die digt achter hen loopt en aandachtig naar de gesprekken van die moeder met harekinderen schijnt te luisteren.

In het logement „De kroonprins" in de Koningstraat te Berlijn, was in den namiddag een vreemde heer_ aangekomen. Hij was een aanzienbjio «n bejaard man met sneeuwwit haar, en wilde zich eenige dagén in de hoofdstad ophouden, om hier noodige handelszakeBoaif te maken. Hij had zich eene mooije kamer laten aanwijzen. Nadat hij in dien namiddag eenige boodschappen had ijerrlgt, was hij tegen de schemering naar zijne kamer terug gekeerd. Daar zat hij in gedachten voor het venster en keek uit naar de golvende scharen der menschen die zich in de Straat heen en weêr bewogen. Hij hoorde dejdokken van twee kerken het bi<aflijke feest iulniden. — „Kerstfeest!" zoo klonk het klokgelui hem in de ooren. Hij wierp zich achterover in zijn leuningstoel, vouwde de beide handen en verzonk in diep gepeins. — Kerstfeest! o, het Wjésoben-isehoone tijd geweest, toen hij nog als een wakkere knaap

Sluiten